GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

AZ eSZEMÉLYI OKMÁNYRÓL

Az eSzemélyi egy olyan 2016. január 1-jétől kiállított állandó személyazonosító igazolvány, amely tároló elemmel (chippel) rendelkezik.

Az eSzemélyi különlegessége, hogy az európai követelményeknek is megfelelő, elektronikus okmányként került kialakításra. Ennek következtében pedig több igénybe vehető szolgáltatás is kapcsolódik hozzá.

Főbb elektronikus funkciók, szolgáltatások, alkalmazások:

 • elektronikus azonosítás – eAzonosítás / eID
 • elektronikus aláírás – eAláírás / eSIGN
 • elektronikus úti okmány – ePASS
 • közösségi közlekedés, szolgáltatásazonosító

Az eSzemélyi nem váltja ki teljes körűen az okmányait: az eSzemélyi lehetővé teszi a személyi azonosító, valamint a lakcímadat, társadalombiztosítási azonosító jel, valamint az adóazonosító jel igazolásának egy újabb lehetőségét, viszont a lakcímigazolvány, TAJ kártya és adóigazolvány birtoklása továbbra is szükséges a vonatkozó ügyintézés során. Az adott igazolványokra abban az esetben is szükség lehet ügyintézés alkalmával, ha a személyi azonosító és a lakcímadat, TAJ szám és adóazonosító jel már rögzítve van az eSzemélyi tároló elemén.

eSZEMÉLYI IGÉNYLÉSE

eSzemélyit igényelhet minden –  személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó –  Magyarország területén vagy külföldön élő magyar állampolgár, továbbá a letelepedett, bevándorolt, oltalmazott vagy menekült jogállású külföldi polgár.

További információ a jogszabályban, valamint a nyilvantarto.hu oldalán.:

 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Az állandó személyazonosító igazolvány, eSzemélyi kiállítása illetékmentes.

További információ a jogszabályban.

 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

A személyazonosító igazolványon kívül az alábbi hatósági okmányok is alkalmasak a személyazonosság igazolására:

 • Útlevél
 • Vezetői engedély (kártya formátumú)

Magyar állampolgárnak abban az esetben kötelező állandó személyazonosító igazolvány kiállítását kérnie, ha a fenti igazolványok közül egyikkel sem rendelkezik, vagy azok érvényességi ideje lejárt.

Kötelező személyazonosító igazolvány kiállítását kérni a bevándorolt, letelepedett, menekült és az oltalmazott jogállású személynek.

Az okmányérvényesség a kiállítás napjától számított 3 évet követő születésnapig szól, amennyiben a jogosult:

 • a 12. életévét még nem töltötte be, de az érvényességi idő ebben az esetben is legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig szólhat;
 • a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem.

Az okmányérvényesség a kiállítás napjától számított 6 évet követő születésnapig szól, amennyiben a jogosult:

 • a 18. életévét betöltötte.

Az okmányérvényesség a kiállítás napjától számított 10 év, amennyiben a jogosult:

 • a 70. életévét betöltötte és kérelmezi az okmányt.

Az okmányérvényesség a kiállítás napjától számított 1 év, ha a chip nem tartalmaz ujjnyomatot, mert a kérelmező annak adására ideiglenesen fizikailag képtelen.

A honosított esetén az állandó személyazonosító igazolvány érvényességi idejét a magyar állampolgárság megszerzésének időpontjától kell számítani.

A letelepedett jogállású személy állandó személyazonosító igazolványa a fent meghatározott érvényességi idővel, de legfeljebb az ideiglenes letelepedési engedélyébe, nemzeti letelepedési engedélyébe, illetve EK letelepedési engedélyébe bejegyzett érvényességi idővel kerül kiállításra.

A menekült vagy oltalmazott jogállású személy állandó személyazonosító igazolványát a menekültkénti vagy oltalmazottkénti státuszról rendelkező döntés meghozatalának napjától számított 4 évre kell kiállítani.

További információ a jogszabályban és a nyilvantarto.hu oldalán:

 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapuval és nem utasította el az „Előzetes értesítést kérek okmányaim lejáratáról” elnevezésű szolgáltatást, akkor figyelmeztető e-mail üzenetet kap a személyazonosító igazolvány lejárata előtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján.

Az okmány érvényességét ellenőrizheti webes felületen. 

A kérelem elbírálásnak ügyintézési határideje minden szükséges információ birtokában 8 nap, egyéb esetekben 20 nap.

Igen. Életkortól függetlenül a polgár köteles a személyazonosító igazolvány kiadását igényelni, ha nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal. A cselekvőképtelen kiskorú esetén a törvényes képviselője köteles biztosítani azt, hogy a kiskorú rendelkezzen személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal.

A kérelmezőnek igazolnia kell a személyazonosságát.

Amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, akkor az igazoláshoz ezt felhasználhatja. Ha azok egyikével sem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a személyazonosságát egyéb módon kell igazolnia.

Az igazoláshoz felhasználható különösen:

 • a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetében a bevándorlási engedély, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okirat, a letelepedett jogállást igazoló okmány
 • a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező esetén – ha első személyazonosító igazolvánnyal történő ellátására kerül sor – olyan fénykép, amelynek hátoldalán a menekültügyi hatóság feltüntette a kérelmező menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági határozatának számát, továbbá a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságot bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolta.

Amennyiben a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, viszont rendelkezik a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonattal, valamint a névviselés megállapítására alkalmas magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonattal, akkor azt a kérelemhez bemutathatja.

Amennyiben a kérelmező a fenti okiratot nem mutatja be, az eljáró hatóság a szükséges adatok egyeztetése érdekében hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével, ha a születést és a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték.

Amennyiben a polgár a doktori címet 2006. február 1-jén vagy azt követően fennálló hallgatói jogviszony alapján szerezte, a doktori címre jogosító okiratot vagy annak másolatát bemutathatja.

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetében:

 • az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát ellenőrizni kell
 • amennyiben személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, akkor igazolnia kell, hogy a személyazonosító igazolvány kiadásához a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájárult. Ennek hiányában a szülő igazolja a másik szülő szülői felügyeletének megszűnését, szünetelését.
 • Az igazolásokhoz felhasználható különösen:

a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a bv. szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a kijelölt kormányhivatal, a nyilvántartást kezelő szerv vagy a járási hivatal előtt tett vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy elektronikusan a rendelkezési nyilvántartásban rögzített hozzájáruló nyilatkozata a személyazonosító igazolvány kiadásához, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős bírósági határozat vagy végleges gyámhatósági határozat.

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a törvényes képviselőnek igazolnia kell:

 • a gondnokság alá helyezést,
 • a törvényes képviseletet,
 • a személyazonosságát.

Az igazolás történhet különösen jogerős bírósági, valamint végleges gyámhatósági határozattal.

Minden 6 év feletti polgárnak 2021. augusztus 2-ától kötelező ujjnyomatot adnia a személyazonosító igazolvány igényléshez.

A tároló elem, azaz a chip akkor nem tartalmazza az ujjnyomat adatot, ha az állampolgár

 • annak adására ideiglenesen fizikailag képtelen,
 • annak adására fizikailag képtelen.

További információ a jogszabályban, valamint a nyilvantarto.hu oldalán.:

 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Elektronikus aláírás tanúsítvány igénylése nem kötelező, viszont ajánlott, mivel díjmentes és egyre inkább elterjedt elektronikus hitelesítési forma. A minősített elektronikus aláírást ráadásul nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió országaiban is lehet használni dokumentumok elektronikus hitelesítésére.

eSZEMÉLYI PIN-KÓDOK AKTIVÁLÁSA – KÓDOK ÉS JELSZAVAK

Az eSzemélyihez tartozó egyes elektronikus funkciók használatához szükség van az igazolványhoz tartozó PIN kód aktválására, melyet az okmányigényléskor kapott kód kártyán található aktiváló PIN kód segítségével lehet megtenni. Az aktiváló PIN kód öt számjegyből áll. Az eSzemélyihez tartozó PIN-kód aktiválására az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálaton személyesen vagy otthon van lehetőség.

Az aktiválás otthonról történő elvégzéséhez kártyaolvasóval kell rendelkezni, továbbá le kell tölteni az eSzemelyi Kliens alkalmazást.

Az eSzemélyi Kliens alkalmazásban a „PIN kezelés” nézetében van lehetőség az eSzemélyihez tartozó PIN aktiválására.

 1. Helyezze a kártyát a kártyaolvasóba
 2. Kövesse a kártyaolvasó kijelzőjén olvasható utasításokat.
  1. Gépelje be az aktiváló PIN-t (5 számjegy)
  2. Gépelje be a választott eAzonosításhoz tartozó PIN-t (6 számjegy)
  3. Gépelje be újra a választott eAzonosításhoz tartozó PIN-t (6 számjegy)

PIN PAD nélküli olvasó esetén a kártyaolvasó helyett a műveletek a számítógépen végzendők.

A PIN kód aktiválására lehetőség van személyesen az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon. Kártyaolvasóra az otthonról történő aktiválásához van szükség.

Az aktiválás nincs időhöz kötve, az aktiváló PIN kód birtokában az okmány érvényessége alatt bármikor elvégezhető.

Abban az esetben személyesen az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon van lehetőség új PIN kód beállítására. A PUK kód pótlására azonban nincsen lehetőség, így a PIN kód elfelejtése esetén, ha nem áll rendelkezésre a PUK kód sem, akkor személyesen szükséges kérni az eSzemélyi feloldását az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon.

Az eSzemélyi eAláírási funkciójához először igényelnie kell ezt a szolgáltatást a kormányablakokban, okmányirodákban.

Ha ez megvan, akkor az eAláírás funkció legelső használata előtt aktiválni kell okmány eAláírási funkcióját. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett aktiváló eAláírási PIN kód segítségével meg kell adni az Ön által választott eAláírási PIN kódot. Az aktiváló kódot Ön az eAláírás funkció igénylésekor az okmányirodában, kormányablakban kapta meg külön borítékban.

Az aktiválás megtehető az kormányablakokban, okmányirodákban, vagy megfelelő feltételek esetén otthon is. Ez utóbbi esetben Önnek rendelkeznie kell egy ún. chipkártya olvasóval, valamint le kell töltenie az okmányhoz szükséges eSzemélyi Kliens alkalmazást a Letöltések menüpontból.

Az aktiválás ahhoz szükséges, hogy ellenőrizni lehessen, hogy az okmány eAláírás funkcióját a gyártásától az átvételéig nem használta illetéktelen személy. Az aktiválást követően az igazolvány birtokosának, az eAláírás tanúsítvány tulajdonosának felelőssége az, hogy az okmány és a hozzá tartozó PIN kódok ne kerüljenek illetéktelen személy kezébe, tudomására.

Az eAláírás szolgáltatás igénylésekor egy külön borítékban kapja meg az eSzemélyi eAláírás funkciójához tartozó aktiváló PIN kódot, a visszavonási jelszóval együtt. Az aktiváló PIN kód teszi lehetővé az eAláíráshoz tartozó PIN kód beállítását. Mindezt az eAláírás legelső használata előtt kell megtenni: először meg kell adni az aktiváló PIN kódot, majd kétszer az Ön által választott PIN kódot. Az aktiváló PIN kód ötjegyű szám, míg az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód hétjegyű szám. Az aktiváló PIN egyszer használható. Ezáltal Ön meggyőződhet arról, hogy Ön előtt senki nem használta az okmány eAláírás funkcióját. Biztosítja azt is, hogy az Ön elektronikus aláírásához tartozó PIN kódot csak Ön ismerje.

Amennyiben az aktiváló PIN kód blokkolódott (háromszor rosszul adta meg), illetve azt Ön elfelejtette vagy elveszítette, akkor a PUK kód megadásával új PIN-t állíthat be. A kormányablakokban, okmányirodákban személyesen, személyazonossága ellenőrzését követően, a PUK kód hiányában is lehetősége van az elektronikus aláíráshoz tartozó, Ön által választott PIN kód megadására.

Az eAláírás létrehozásához eAláírási PIN kód szükséges, ami védelmet jelent a visszaélésekkel szemben. Az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód titokban tartásával biztosítható, hogy illetéktelen személy nem tud az eSzemélyivel a tanúsítvány tulajdonosának nevében eAláírást létrehozni. Az eAláírási PIN kódot a CAN szám megadását követően kell begépelnie, amikor elektronikus aláírással lát el egy dokumentumot. A CAN szám az eSzemélyi fényképes oldalának, előlapjának jobb alsó részén található, 6 jegyű szám.

Az eAláíráshoz tartozó PIN kód egy Ön által tetszőlegesen választott hétjegyű szám, amelyet a legelső használatkor kell megadnia, az ún. aktiváló PIN kód megadását követően.

Az eAláíráshoz tartozó PIN kód a beállítását követően utólag is módosítható; ehhez ismerni kell magát a PIN kódot, vagy a PUK kódot.  Ha elfelejtette az eAláírás PIN kódját, akkor a PUK kód ismeretében a PIN kód újból megadható. Ha ezt otthon szeretné megtenni, akkor szüksége van egy megfelelő kártyaolvasó eszközre (az általános információk a kártyaolvasóról ITT érhetőek el) és az eSzemélyi Kliens kártyakezelő alkalmazást is le kell töltenie a számítógépére. Amennyiben nem rendelkezik kártyaolvasóval, személyesen kérheti az elektronikus aláírási funkcióhoz szükséges PIN beállítását a kormányablakokban, okmányirodákban.

A PIN kódok kezelésének teljes leírása innen tölthető le.

Ha az eAláírásához tartozó PIN kódot illetéktelen személy megismeri, vagy fennáll ennek a gyanúja, gondoskodnia kell a PIN kód mielőbbi cseréjéről. Ugyanis ha a PIN kód illetéktelen személy tudomására jut és a személyazonosító igazolvány is a birtokába kerül (akár ideiglenesen is), visszaélhet vele. A PIN kódok biztonságos védelme az okmány birtokosának, az eAláírási tanúsítvány tulajdonosának felelőssége.

A visszavonás menete: az elektronikus aláírás kód kártyán található az ún. visszavonási jelszó. Erre a nyolcjegyű számsorra abban az esetben lehet szükség, ha úgy dönt, hogy a Kormányzati Ügyfélvonal 1818-as hívószámán keresztül letiltja az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítványt (például mert felmerült a gyanú, hogy az elektronikus aláírásával visszaéltek, vagy nem kívánja azt a továbbiakban használni). A telefonos letiltás során a visszavonási jelszó mellett meg kell adni a személyazonosító igazolvány okmányszámát is.

FONTOS: A PIN kódot és a visszavonási jelszót semmiképp ne tárolja együtt a személyazonosító igazolványával és gondoskodjon róla, hogy azokat más személy ne ismerhesse meg!

eSzemélyiM mobilapplikáció

Az eSzemélyiM mobilapplikáció használatához legalább Android 7 vagy iOS 13 verziójú operációs rendszerű okostelefonnal kell rendelkezni. A telefonnak képesnek kell lenni az NFC (near field communication) funkcióra, valamint szükség van internetkapcsolatra.

Az okostelefon külső kártyaolvasóként történő használata Android operációs rendszerrel rendelkező telefonokon lehetséges.

Az eSzemélyiM kártyaolvasását támogató segédprogram, illesztőprogram Windows (7, 8, 10), valamint Linux (Ubuntu, Debian) operációs rendszerekkel rendelkező számítógépekre telepíthető fel.

Az NFC segítségével lehetővé válik a mobiltelefon és egyes eszközök közti kapcsolódás rádiós kommunikációval. Legismertebb felhasználási területe a mobiltelefonos fizetés.

Az eSzemélyi chipjén található adatok kiolvasásához NFC (near field communication – közeli rádiófrekvenciás kommunikáció) olvasóval és funkcionalitással ellátott mobil eszköz szükséges a megfelelő azonosítók megadása mellett. Ahhoz, hogy az alkalmazás megfelelően működjön, az NFC olvasási képességgel rendelkező mobiltelefonnak – a magas szintű biztonsági követelményeknek való megfelelés miatt – az ún. extended length (nagyobb méretű adatcsomagokkal való) kommunikációt is tudnia kell kezelni, ellenkező esetben hibaüzenet jelenik meg.

Az NFC-nek bekapcsolt állapotban kell lennie az alkalmazás használatakor az adatkiolvasás során. A mobiltelefonok többségében az NFC a Beállítások menüben kapcsolható be. Egyes okostelefonokon az NFC alapértelmezetten be van kapcsolva.

 • Tanulmányozza át a felhasználói segédletet, ami részletesen bemutatja az applikáció működését
 • Ellenőrizze, hogy számítógépe és mobiltelefonja azonos WIFI hálózaton van, hogy megfelelő portra csatlakozik, továbbá a jel erőssége megfelelő
 • Ellenőrizze számítógépén, hogy telepítette-e az illesztőprogramot (drivert), továbbá hogy a Bix Virtual Smart Card Reader megjelenik-e a számítógép Eszközkezelőben, az Intelligens kártyaolvasók között.
 • Mozgassa az okmányát telefonja hátoldalán addig, amíg az NFC kapcsolat létrejön a kártya és telefon között (különböző telefonokon eltérő helyen található az NFC olvasó érintkezési pontja).

Az eSzemélyihez tartozó 6 jegyű CAN számot az okmány előlapján találja. Kártyaolvasás előtt javasolt a CAN számot feljegyezni. Az applikációban lementheti az okmányhoz tartozó CAN számot.

Az alkalmazáshoz az okmány igénylésekor kapott eAzonosítás PIN-kód, eAláírás tanúsítvány igénylése esetén eAláírás PIN-kód, valamint zárolás esetén a kódok feloldásához a PUK-kód szükséges. További információ a Kódok és jelszavak oldalon, valamint az okmányigényléskor kapott PIN tájékoztatóban található.

Az alkalmazás nyelvét a Beállítások menüpont alatt tudja megváltoztatni, a magyar mellett angol nyelven érhető el az alkalmazás.

Az eSzemélyin tárolt adatok olvasása regisztrációhoz kötött, ez a funkció az eAzonosítás menüpontban érhető el. A regisztráció biztosítja, hogy a felhasználó a saját eSzemélyi kártyáját össze tudja párosítani a mobileszközével, ekkor korlátlan számban olvashatóak ki az okmány chipjén tárolt adatok. Ilyenkor az alkalmazás működése érdekében tárolásra kerül a személyazonosító igazolványhoz tartozó korlátozott azonosító és okmányazonosító, valamint a mobiltelefon/tablet egyedi azonosító.

Maximum 10 alkalommal lehetséges az idegen kártyák beolvasása az eAzonosítás menüpontban.

Az eSzemélyin tárolt adatok olvasása regisztrációhoz kötött. Az alkalmazás így tudja azonosítani, hogy milyen kártya tartozik a mobiltelefonhoz/tablethez, és ezzel garantálható, hogy a felhasználó a saját kártyájáról bármennyi alkalommal ki tudja olvasni az adatokat, de más, nem regisztrált kártyáról összesen 10 alkalommal. (Ez lehet 10 különböző kártya, vagy 1 kártya 10-szer, a lényeg, hogy 10 alkalommal van lehetősége idegen kártyát olvasni.)

KÁRTYAOLVASÁS – KÁRTYAOLVASÓ

A BM által már műszakilag és alkalmazhatóság szempontjából bevizsgált kártyaolvasók a következőek:

 • Reiner cyberJack® RFID standard HUN
 • Reiner cyberJack® RFID basis
 • ACS ACR1252U USB NFC Reader
 • Gemalto IDBridge CL3000 (Prox-DU)
 • Kobil ID Token
 • Identiv CLOUD 3700F

A fentieken túl további eszközök is alkalmasaknak bizonyulhatnak.

Igen, a kártyaolvasó eszközhöz szükséges illesztőprogram telepítése, azonban egyes kártyaolvasók esetében ezek automatikusan kerülnek telepítésre.

A kártyaolvasó kiválasztásakor az alábbi paramétereket javasolt megvizsgálni:

 • az eszköz támogatja a PC/SC interfészt
 • az eszköz támogatja az ISO/IEC 14443-4 protokollt,
 • az eszköz által biztosított az extended length APDU támogatása,
 • az eszköz gyártója biztosítja a megfelelő támogatást (drivert) az Ön által használt operációs rendszerhez

Amennyiben bizonytalan a választásban, a 1818-as telefonszámon további tájékoztatás kérhető.

Egyes kártyaolvasók esetében, amelyek nem automatikusan települnek (nem „plug and play”), szükséges a gyártó által biztosított illesztőprogram telepítése is.

A külföldön megvásárolható Reiner cyberJack® RFID standard típusú készülék NEM, kizárólag a magyar menüvel rendelkező, HUN jelzéssel ellátott típus biztosítja az elektronikus személyazonosító igazolvány által nyújtott szolgáltatások megfelelő működését.

A PIN PAD nélküli olvasók esetén viszont a külföldről beszerzett készülékek a Magyarországon megvásárolhatókkal azonosan működnek.

A PIN PAD-es olvasó kimagasló biztonságot garantál azáltal, hogy az olvasó billentyűzetén megadott PIN kód kizárólag a kártya felé kerül elküldésre. Ezáltal a számítógépen futó esetleges kártékony alkalmazások (vírus, spyware, keylogger, stb.) garantáltan nem férhetnek hozzá PIN kódjához. Amennyiben Ön megbízik saját számítógépe biztonságában, nem szükséges PIN PAD-es kártyaolvasót vásárolnia.

A Reiner cyberJack® RFID standard HUN készülék PIN PAD-del, valamint LCD kijelzővel rendelkezik. Ebben az esetben az eSzemélyi kliens üzenetei ezen kijelzőn keresztül jelennek meg, a kért kódok megadása pedig a PIN PAD-del történik. Az eSzemélyi PIN billentyűzet nélküli olvasóval is használható, ebben az esetben az eSzemélyi Kliens a számítógép képernyőjén jeleníti meg az üzeneteket, a kódok megadása pedig a számítógép billentyűzete segítségével történik.

PIN billentyűzet nélküli kártyaolvasónál a kártyához tartozó kód(ok) megadása a számítógép billentyűzetén keresztül lehetséges.
Nyomógombos (PIN PAD-es) kártyaolvasó esetén a PIN kódot közvetlenül a PIN PAD-en kell megadni.

A Reiner cyberJack® RFID standard HUN készülék PIN PAD-del, valamint LCD kijelzővel rendelkezik. Ebben az esetben az eSzemélyi kliens üzenetei ezen kijelzőn keresztül jelennek meg, a kért kódok megadása pedig a PIN PAD-del történik. Az eSzemélyi PIN billentyűzet nélküli olvasóval is használható, ebben az esetben az eSzemélyi Kliens a számítógép képernyőjén jeleníti meg az üzeneteket, a kódok megadása pedig a számítógép billentyűzete segítségével történik.

Egyes kártyaolvasók esetében, amelyek nem automatikusan települnek (nem „plug and play”), szükséges a gyártó által biztosított illesztőprogram telepítése is.

PIN billentyűzet nélküli kártyaolvasónál a kártyához tartozó kód(ok) megadása a számítógép billentyűzetén keresztül lehetséges.
Nyomógombos (PIN PAD-es) kártyaolvasó esetén a PIN kódot közvetlenül a PIN PAD-en kell megadni.

Amennyiben az eSzemélyi Kliens a [Kártya ellenőrzés] menüpontban a kártyán észleli az eAláírás funkciót – és a kártyán lévő tanúsítvány érvényes –, a kártya használható elektronikus aláírásra.

Csak olyan adatok olvashatók ki, amelyhez Ön PIN kódja, vagy CAN száma megadásával előzőleg hozzájárult.

A kártyaolvasó típusától függően a kártyát a műveletek végrehajtásához a kártyaolvasóba(-ra) kell helyezni.

A kártyaolvasók két alapvető típusát érdemes megkülönböztetni: a PIN billentyűzettel ellátott készüléket, és a PIN billentyűzet nélkülit. Mindkét esetben az igazolványnak kontaktusban kell lennie az olvasóval.

A kártya ellenőrzés nézetet kiválasztva az ellenőrző nézet jelenik meg.

Ennek a nézetnek az a célja, hogy megjelenítse a kártya használatának állapotára vonatkozó információkat amelyek: a kártyaolvasó állapota, a kártya állapota, az eAzonosítás eAláírás, a Közlekedési , valamint az eÚtiokmány funkciók állapota.

Amennyiben a lista egy eleme megfelelően működik, akkor a listaelem mellett egy zöld pipa látható, alatta pedig a Rendben felirat. Ha jelenleg nem működik megfelelően, akkor a listaelem mellett egy piros X látható, és alatta egy státusz információ a hibáról.

Sárga felkiáltójel és a figyelmeztetést leíró státusz információ jelzi az adott elem működésével kapcsolatos problémát, vagy teendőt.
Amennyiben valamilyen figyelmeztetés vagy hiba aktív, ezt jelzi a hozzá kapcsolódó nézet ikonjának a megváltozása is.

Ekkor az adott nézethez tartozó ikon sárgára, illetve pirosra, vált.

A készülék használatát a hozzá melléklet útmutató alapján kell elvégezni, ez egyéb betanítást nem igényel.

A REINERSCT cyberJack® RFID standard HUN készülék magyar nyelvű kijelző menüvel kerül forgalomba. Az illesztőprogram telepítéséhez a használati utasítás ad magyar nyelven segítséget mind a standard HUN mind a basis típusok esetében. Ezen felül folyamatban van a Standard HUN eszköz esetében a telepítőlemezen a magyar nyelvű leírás hozzáadása.

A további szoftverkörnyezetek a szolgáltatók kompetenciakörébe tartoznak.

A készülékek csak adatátvitelre szolgálnak.

Ellenőrizze a csatlakozót! Ha rendben van, és az eszköz nem működik, akkor a port kivezetések nincsenek csatlakoztatva a számítógép alaplapjára vagy hibás az eszköz.

Valószínűleg nem rendszergazdaként van belépve a gépre, és nincs jogosultsága jelenleg a telepítéshez. Ebben az esetben lépjen be rendszergazdaként és így próbálja meg a telepítést, vagy szóljon a rendszergazdának.

Valószínűleg többször adott meg rossz PIN kódot az eszközhöz. Olvassa figyelmesen el: Kódok és jelszavak.

Ellenőrizze, hogy a legfrissebb verzió van – e telepítve a szoftverből a gépen. A legfrissebb verzió általában a gyártó weboldalán megtalálható.

Az újratelepítésnél fontos, hogy a chipkártyát távolítsa el a kártyaolvasóból. A fentiek betartása azért fontos, mert az alkalmazások által telepített DLL fájlok használatban lévők, zároltak lehetnek, és teljes törlésük az eltávolítás után csak az újraindításkor lehetséges. Amennyiben viszont nem törlődtek le maradéktalanul, az új verzió telepítője nem telepíti azt megfelelően.
Újratelepítésnél fontos, hogy betartsa a következőket:

 • távolítsa el a régi verziót
 • indítsa újra a gépet
 • telepítse fel az új verziót

KÁRTYAOLVASÁS – KÁRTYAOLVASÓ ALKALMAZÁS- eSZEMÉLYI KLIENS

A Kliens végzi a kártyaolvasó, PIN kódok kezelését, elérhetővé teszi az eSzemélyi használatát más alkalmazások számára, így telepítése feltétlenül szükséges.

Az eSzemélyi Kliens egy kártyakezelő alkalmazás, amely az eSzemélyihez tartozó funkciók támogatását hivatott biztosítani. Az alkalmazás célja, hogy biztosítsa a biztonságos kommunikációt az eSzemélyi és a felhasználó által használt alkalmazások között.

 • Windows OS (7, 8.1, 10 – 32/64 bit)
 • Mac OS X (Mojave, Catalina, Big Sur)
 • Linux  (CentOS 7, Debian 10, OpenSuse 15.2, Ubuntu 20.04 LTS)

Az alkalmazás ellátja az eSzemélyihez tartozó PIN kódok kezelését, lehetővé teszi az eAzonosítás aktiváló PIN és az eAláírás aktiváló PIN cseréjét, aktiválást követően az eAzonosítás PIN és eAláírás PIN cseréjét, segítségével megjeleníthetők a csatlakoztatott kártyaolvasóval és az eSzemélyi státuszával kapcsolatos információk, valamint lehetővé teszi az eAláíráshoz tartozó tanúsítvány kiolvasását, megjelenítését.

Az eSzemélyi Kliens közvetlenül személyes adatokat nem kezel és nem tárol. A kliens az alkalmazás gyorsabb futása, és annak kényelmesebb használata érdekében a felhasználó választása szerint alkalmas egy darab CAN szám tárolására.

Az eSzemélyi Kliens szükséges az eSzemélyi használatához PC-s környezetben. A Kliens végzi a kártyaolvasó, PIN kódok kezelését, elérhetővé teszi az eSzemélyi használatát más alkalmazások számára.

A kártyaprofil verziója, a PIN/PUK kódok státusza, az eAláíráshoz tartozó tanúsítvány.

Az eAzonosításhoz és eAláíráshoz tartozó PIN kódok cseréjét teszi lehetővé.

Igen. A szolgáltatás elérhető a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, a magyarorszag.hu  oldalon, ahol lehetősége van arra, hogy vészhelyzet esetén értesítendő, legfeljebb két telefonszámot rögzítsen a tároló elemmel (chippel) rendelkező személyazonosító igazolványa tároló elemén valamint, hogy a már meglévő, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot módosítsa vagy törölje.

Az eSzemélyi Kliens „PIN kezelés” nézetében van lehetőség az eSzemélyihez tartozó PIN aktiválására.

 1. Helyezze a kártyát a kártyaolvasóba
 2. Kövesse a kártyaolvasó kijelzőjén olvasható utasításokat.
  1. Gépelje be az aktiváló PIN-t (5 számjegy)
  2. Gépelje be a választott eAzonosításhoz tartozó PIN-t (6 számjegy)
  3. Gépelje be újra a választott eAzonosításhoz tartozó PIN-t (6 számjegy)

PIN PAD nélküli olvasó esetén a kártyaolvasó helyett a műveletek a számítógépen végzendők.

A kártyaprofil verziója, a PIN/PUK kódok státusza, az eAláíráshoz tartozó tanúsítvány, közlekedési funkció információ, valamint az eÚtiokmány információkhoz fér hozzá a kliens.

OKMÁNYCSERE, LEJÁRT OKMÁNY

A személyazonosság igazolására a személyazonosító igazolványon kívül még az alábbi okmányok szolgálnak:

 • érvényes útlevél
 • érvényes kártyaformátumú vezetői engedély

Amennyiben a fentiek közül bármelyik rendelkezésre áll, nem kötelező új személyazonosító igazolványt igényelni.

A személyazonosság igazolására az személyazonosító igazolványon kívül még az alábbi okmányok szolgálnak:

 • érvényes útlevél
 • érvényes kártyaformátumú vezetői engedély

Ha a fentiek egyike sem áll rendelkezésre, kötelező személyazonosító igazolvány kiadását igényelni.

ELVESZTÉS, ELTULAJDONÍTÁS

A talált, más nevére szóló személyazonosító igazolványt le kell adni

 • a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak,
 • a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak,
 • a találás helye szerint illetékes konzuli tisztviselőnek, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a kijelölt kormányhivatalnak, vagy
 • Budapest Főváros Kormányhivatalának (kijelölt kormányhivatal).

A járási hivatal, illetve a kijelölt kormányhivatal  visszaadja a talált személyazonosító igazolványt, ha az nem tekinthető érvénytelennek, és a polgár új állandó személyazonosító igazolványt még nem kapott. A talált személyazonosító igazolványt a járási hivatal, vagy a kijelölt kormányhivatal belföldön, postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg az arra jogosultnak.

Ha a polgár a személyazonosító igazolványt postai úton vagy felhívásra személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján sem veszi át, a járási hivatal, vagy a kijelölt kormányhivatal az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után átvétel hiányában érvényteleníti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről.

Aki a személyazonosító igazolványát elveszti (megsemmisült, eltulajdonították, megrongálódott), köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.

Amennyiben a bejelentést a külképviseletnél teszik meg, úgy az haladéktalanul értesíti a Budapest Főváros Kormányhivatalát, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről. Ha a bejelentést a járási hivatalnál vagy Budapest Főváros Kormányhivatalnál teszik meg, az haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről. Rendőrségnél feljelentéssel tett bejelentés esetén a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a nyilvántartás kezelő szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

A polgár köteles kezdeményezni a személyazonosító igazolvány pótlását vagy az új okmány igénylését, amennyiben nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély).

A bejelentés tényének a rendszerben történő rögzítésével az okmányon esetlegesen található, érvényes elektronikus aláírás tanúsítvány automatikusan visszavonásra kerül, és a polgár szerződéses viszonya a szolgáltatóval megszűnik. Amennyiben a polgár a továbbiakban is szeretné használni az elektronikus aláírás funkciót, újra igényelnie kell a tanúsítványt és szolgáltatói szerződést kell kötnie.

A személyazonosító igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését vagy megrongálódását kötelező legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül bármely járási hivatalnál, a Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. Eltulajdonítás esetén a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.

Amennyiben a bejelentést a külképviseletnél teszik meg, úgy az haladéktalanul értesíti Budapest Főváros Kormányhivatalát, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről. Ha a bejelentést a járási hivatalnál vagy a Budapest Főváros Kormányhivatalnál teszik meg, az haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről. Rendőrségnél feljelentéssel tett bejelentés esetén a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást kezelő szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a személyazonosító igazolvány nyilvántartáson történő átvezetéséről.

A személyazonosító igazolvány kiadását/pótlását kötelező kezdeményezni, amennyiben nem áll rendelkezésre más érvényes, a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély).

A személyazonosító igazolvány pótlása elektronikus úton kérhető, a magyarorszag.hu-n keresztül. Ebben az esetben a pótlás elektronikus úton kezdeményezhető az okmány érvényességi idején belül, illetékmentesen akár több alkalommal is. Tehát otthonról, külföldről, lényegében bárhonnan intézhető internet hozzáféréssel. Mivel online igényli a korábbi igazolványa pótlását, és nem személyesen ügyintézővel igényel új igazolványt, ezért csak az okmány bizonyos adatai változnak. (A pótolt okmány érvényessége a régi okmány érvényességével lesz megegyező) További információ az okmány pótlásáról és a változó adatokról az alábbi jogszabályban, valamint a nyilvantarto.hu oldalán

A bejelentés tényének rendszerben történő rögzítésével az okmányon esetlegesen található, érvényes elektronikus aláírás tanúsítvány automatikusan visszavonásra kerül, és a polgár szerződéses viszonya a Szolgáltatóval megszűnik. Amennyiben a polgár a továbbiakban is szeretné használni az elektronikus aláírás funkciót, újra igényelnie kell a tanúsítványt és szolgáltatói szerződést kell kötnie.

A megtalált személyazonosító igazolványról a megtalálástól számított 3 munkanapon belül értesíteni kell bármely járási hivatalt, Budapest Főváros Kormányhivatalát, illetve külképviseletet.

ADATVÁLTOZÁS

Az adatváltozást születési, házassági anyakönyvi kivonattal, doktori cím szerzése esetén a doktori cím viselésére jogosító okirattal igazolható.

A személyazonosító igazolványon szereplő adat megváltozását nyilvántartásba veszik.  A nyilvántartásba vételét követő 30. naptól a személyazonosító igazolvány érvénytelen. A határidőt az adatváltozás bejegyzését követő naptól kell számítani.

Az eSzemélyin lévő érvényes elektronikus aláírás tanúsítvány visszavonása új okmány igénylésekor (pl. névváltozás, elvesztett okmány pótlása esetén) automatikusan megtörténik, az okmány cseréjével együtt új tanúsítványt kell (lehet) igényelni, és új szolgáltatási szerződést kell kötni.

Személyes ügyintézés esetén új lakcím bejelentésekor nemcsak a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) cserélik le, hanem az eSzemélyi tároló elemén is rögzítik az adatváltozást.

Lakcímbejelentését elektronikus úton is megteheti a magyarorszag.hu oldalon. Ekkor a bejelentett lakcímadat utólagosan kerül rögzítésre a tároló elemen (chipen), melyet személyes megjelenéssel kérhet bármely járási hivatalban.

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS

Az elektronikus dokumentumokat elektronikus aláírással hitelesíthetjük. Az eAláírás legalább olyan biztonságos, mint a kézzel írt aláírás, ha az eSzemélyi és az eAaláíráshoz tartozó PIN kód használata során körültekintően járunk el. Az elektronikus dokumentumhoz hozzákapcsolt eAaláírással igazolhatjuk, hogy a dokumentum tartalmával egyetértünk, vagy átvettük, elolvastuk stb. Az eAláírással hitelesíteni lehet pl. elektronikus szerződést, nyilatkozatot, vagy az elektronikus ügyintézés során űrlapot, kérelmet, beadványt.

Az eAláírás előnye, hogy használatával személyes megjelenés nélkül, távolról, papírmentesen, elektronikusan, gyorsan lehet ügyet intézni. Néhány területen viszont nem lehet az ügyeket kizárólag elektronikusan intézni, illetve csak elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumot használni. Ilyen terület a családjogi, élettársi kapcsolati, valamint öröklési ügyek, ahol a személyes megjelenés fontos. Tehát házasságkötés, illetve végrendelet esetében nem elfogadható ez eAláírás.

Az eAláírás biztonsági szintje meghatározza, hogy milyen a jogi elfogadottsága, bíróság előtt bizonyítékként való felhasználhatósága. Magyarországon mind a minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírás, mint a minősített aláírás teljes bizonyító erejű. Az Európai Unió elektronikus aláírásra vonatkozó szabályozása (eIDAS Rendelet) szerint a minősített eAláírás az EU minden tagállamában a saját kezű aláírással egyenértékű. Az eSzemélyivel létrehozott eAláírás más EU-s tagállamban is használható ügyintézéshez.

Az eAláírás használata során Önnek figyelembe kell vennie a felhasználási korlátokat. Ezek egyike a tranzakciós limit. A tranzakciós limitnél nagyobb összegekre az eAláírás használata nem megengedett. A tranzakciós limit jelenleg 50 millió forint.

Az elektronikus aláírás (eAláírás) az elektronikus dokumentumhoz hozzárendelt adat. Ez az adat a dokumentum elválaszthatatlan része, az aláíróra egyedileg jellemző, és a dokumentum tartalmával is kapcsolatban áll.

 Az eAláírás minden kétséget kizáróan bizonyítja a dokumentum eredetét, hitelességét, sértetlenségét, és azonosítja az aláíró személyt, illetve biztosítja az aláírás letagadhatatlanságát. Ez alatt azt értjük, hogy egyértelműen megállapítható, ki írta alá a dokumentumot és azt is, hogy a dokumentum tartalma változott-e az aláírás óta. Az eAláírás nem a kézzel írott aláírás elektronikusan beolvasott (szkennelt) képe, hanem matematikai kódolással előállított elektronikus adat.

A vonatkozó jogszabály alapján az elektronikus aláírásoknak több fajtája van: fokozott biztonságú eAláírás, minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú eAláírás és minősített eAláírás. Az aláíráshoz kapcsolódó biztonsági szint egyrészt függ az elektronikus aláíráshoz használt eszköz (pl. eSzemélyi) biztonsági szintjétől, másrészt attól, hogy a tanúsítványt kibocsátó (bizalmi) szolgáltató milyen, jogszabály által előírt követelményeknek felel meg.

Az elektronikus aláírás, időbélyegzés gyakorlati módja az Ön által használt számítógépes alkalmazástól függ, azaz, máshova kell kattintani egy email aláírásához pl. a Microsoft Outlook alkalmazásban, mint egy PDF fájl aláírásához a NISZ Zrt. által biztosított KEAASZ alkalmazásban, vagy az Adobe Reader alkalmazásban.

Az eAláírás, időbélyegzés elméleti módja viszont egységes. Aláíráskor a felhasználó a magánkulcsával (aláírás-létrehozó adat) az elektronikus dokumentumához hitelesítés céljából hozzárendel egy elektronikus adatsort.  Az aláírás, időbélyeg elhelyezést követően az elektronikus dokumentum észrevétlenül nem módosítható.

Az elektronikus aláírás létrehozásához szükség van egy úgynevezett kulcspárra, melyek egyedi elektronikus adatok. Magánkulcsnak vagy aláírás-létrehozó adatnak nevezik azt a titkos információt (kódot), amelyet a tanúsítvány alanya, birtokosa (aláíró személy) az aláírás létrehozására használ. Ez az információ minden aláírónál más és más.

A nyilvános kulcs az az információ (kód), amellyel az aláírt dokumentumot fogadó fél ellenőrizheti az aláírt elektronikus dokumentum sértetlen-e (változtattak-e rajta), és azt is, hogy az aláírást a tanúsítványban szereplő személy hozta-e létre. A nyilvános kulcsot az aláíráshoz tartozó tanúsítvány tartalmazza. A tanúsítványt az aláírt dokumentumon elhelyezett eAláírás tartalmazza.

A magánkulcs és a nyilvános kulcs az aláírás-létrehozó eszköz, az eSzemélyi tároló elemén található. A magánkulcsot az eSzemélyi védett módon tárolja, onnét nem másolható ki, nem hamisítható.

Az eSzemélyi eAláírás elhelyezéséhez, vagyis a magánkulcs használatához az okmányon található CAN szám (a számítógépre menthető) és az eAláírási PIN kód megadása szükséges. A PIN-kód védi a magánkulcsot az illetéktelen személy általi használattól, ezért azt ugyanúgy titokban kell tartani, mint egy bankkártya PIN-kódját.

Az eAláírás és az időbélyegzés szolgáltatás összefügg egymással: míg az elektronikus aláírás azt igazolja, hogy ki írta alá a dokumentumot, addig az időbélyeg lényegében azt igazolja (másodperc pontossággal), hogy mikor történt az aláírás, mikortól létezik a dokumentum az adott tartalommal.

A NISZ Zrt. az elektronikus aláírás szolgáltatással együtt nyújtja az elektronikus időbélyegzés szolgáltatást az eSzemélyihez, és az – technikailag is – kizárólag az eSzemélyivel történő elektronikus aláíráshoz vehető igénybe.

Az eSzemélyi eAláírás funkciójára vonatkozó szolgáltatói szerződés az időbélyegzés szolgáltatásra is kiterjed. Az eSzemélyi eAláírás funkciójához kiadott tanúsítvány lejártával vagy visszavonásával a továbbiakban az időbélyegzés szolgáltatás sem vehető igénybe.

Az eSzemélyit felkészítették arra, hogy – a szolgáltatás igénylése esetén – alkalmas legyen elektronikus aláírás létrehozására. Az okmányhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatást Ön díjmentesen igényelheti jelenleg a kormányablakokban, okmányirodákban személyesen, a személyazonosító igazolvány igénylésével egy időben, vagy utólag az okmány birtokában. Hamarosan az online igénylésre is lehetőség lesz.

Az elektronikus aláírás szolgáltatásra (illetve a kapcsolódó tanúsítványra) vonatkozó igénylést olyan korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott és a cselekvőképes nagykorú polgár nyújthat be, aki tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolvány igénylésére jogosult. Az igénylőnek tehát be kell töltenie a 14. életévét.

Az elektronikus aláírás szolgáltatás igénylésekor Önnek egy regisztrációs eljárás során igazolnia kell a személyazonosságát. Amennyiben Ön nem az új okmánnyal egyidejűleg, hanem utólag igényli a szolgáltatást, akkor a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt személyes adatainak meg kell egyezniük az okmányon található adataival. Adateltérés esetén az eAláírás szolgáltatás akkor igényelhető, ha vagy a nyilvántartásban található adatokat javítja a bemutatott iratok alapján az ügyintéző, vagy az okmány cseréjének igénylése is megtörténik (attól függően, hogy az okmány, vagy a nyilvántartás tartalmazta a helyes adatokat).

Az eAláírás és az időbélyegzés szolgáltatás igénybevételéhez szolgáltatási szerződést kell kötni a hitelesítés-szolgáltatóval. A szolgáltatói szerződés megkötésében a kormányablak, okmányiroda ügyintézője működik közre. Az ügyintéző tájékoztatja Önt az elektronikus aláírás és időbélyeg használatának lehetőségeiről, korlátairól és egyéb feltételeiről, valamint jogi következményeiről.

Önnek kötelezően meg kell adnia egy valós email címet, hogy az eAláírás szolgáltató (NISZ Zrt.) kapcsolatot tudjon tartani Önnel ezen a címen. A szolgáltató e-mailben küld értesítéseket az ügyfél számára, pl. a szolgáltatással kapcsolatos változásokról, a tanúsítvány lejáratáról, visszavonásáról és az ezzel kapcsolatos teendőkről. A kapcsolattartásra az email mellett telefonszámot is megadhat, de ez nem kötelező.

Ha Önnek ez az igényléskor megadott email címe (melyet a szolgáltatási szerződés is tartalmaz) megváltozott, akkor azt be kell jelentenie a szolgáltató részére. Ehhez le kell töltenie az e-mail cím változás bejelentésére szolgáló űrlapot a hiteles.gov.hu oldalról, ki kell töltenie, és alá kell írnia elektronikusan, és beküldenie a 1818@1818.hu email címre.

Az eSzemélyi tároló eleme, a chip egy biztonságos aláírás-létrehozó eszköz. Az eSzemélyik első generációja esetében 2016. május 27. óta igényelt tanúsítványokkal minősített aláírást lehet létrehozni, méghozzá 2023. április 26-ig.

2021. június 23-tól elindul az új, modernebb tároló elemmel (chippel) rendelkező eSzemélyik kiadása, amelyekkel szintén minősített aláírás hozható létre.

A régi chipes eSzemélyikkel 2016. január 1. és 2016. május 26. között igényelt tanúsítványokkal és a majd 2023.04.27-től igényelt tanúsítványokkal minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírás hozható létre.

Az eSzemélyi elektronikus aláírás szolgáltatás keretében a szolgáltató egy tanúsítványt bocsát ki az ügyfél számára. A tanúsítvány egy elektronikus igazolás, mely hitelesen igazolja az Ön személyazonosságát, és azt, hogy a tanúsítványban szereplő nyilvános kulcs az Öné.

Az eSzemélyi Kliens szoftver „Tanúsítvány” menüpontjában nézheti meg a tanúsítványa adatait.

Az elektronikus aláírás tanúsítványt kibocsátó szolgáltatót hitelesítés-szolgáltatónak, vagy bizalmi szolgáltatónak is nevezik. Az eSzemélyi esetében – jogszabályi kijelölés alapján – ez a szolgáltató a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. A NISZ Zrt. által kiadott tanúsítványok megfelelnek az európai uniós és magyar jogszabályoknak, valamint a nemzetközi szabványoknak és ajánlásoknak.

Az eSzemélyi eAláírási funkciójához a NISZ Zrt. minősített tanúsítványokat bocsát ki. A minősített tanúsítvány meg kell, hogy feleljen a jogszabályban meghatározott tartalmi, hitelesítési, ellenőrzési stb. feltételeknek. Minősített tanúsítványt csak szigorú jogszabályi (szakmai, felelősségi) követelményeknek megfelelő minősített bizalmi szolgáltató bocsáthat ki. A felügyelő hatóság (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – NMHH) nyilvántartja a szolgáltatókat, a tevékenységüket folyamatosan vizsgálja, ellenőrzi.

Az okmány gyártása során kerül a tanúsítvány az eSzemélyire, ha a szolgáltatás és a tanúsítvány igénylése az okmány igénylésével egy időben történik kormányablakokban, okmányirodákban. Utólagos igénylésnél pedig a tanúsítványt az okmányirodában, kormányablakban helyezik az okmányra, az Ön jelenlétében.

Az elektronikus aláírás tanúsítvány igénylésekor Önnek döntenie kell arról, hogy a tanúsítványába belekerüljön-e az email címe. Itt azt kell mérlegelnie, hogy szeretne-e e-maileket is elektronikus aláírással ellátni, vagy sem. Ha igen, akkor az az email címe benne kell, hogy legyen a tanúsítványában, amely email címről küldött e-maileket alá szeretne írni. Néhány levelező program csak így támogatja ez eAláírási funkciót. Amennyiben csak az e-mailhez mellékletként csatolt dokumentumot írja alá elektronikusan, akkor nem szükséges, hogy a tanúsítvány tartalmazza az email címet.

Az igényléskor döntenie kell arról is, hogy a tanúsítványt közzé tegye-e a szolgáltató az interneten. A tanúsítvány közzététele az elektronikusan aláírt dokumentumot fogadó fél számára teszi könnyebbé az eAláírás ellenőrzését. A szolgáltató honlapján, hitelesen tudja megnézni, ellenőrizni az aláíró tanúsítványát. Az eAláírás ellenőrzésére azonban más lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Ha Ön úgy döntött, hogy a tanúsítvány tartalmazza az email címét, és a tanúsítványt tegye is közzé a szolgáltató, akkor ezzel az Ön email címe is felkerül az internetre. Ebben az esetben az email címét bárki megismerheti, és nem zárható ki, hogy visszaélnek vele (pl. kéretlen levelet küldenek rá).

A tanúsítvány első használata előtt ellenőriznie kell az Ön számára kiadott tanúsítványban szerepelő adatait (pl. a nevét, okmányszámát). Csak akkor használja a tanúsítványt és az aláíró kulcsot aláírásra, ha az adatok helyesen szerepelnek a tanúsítványban.

A minősített tanúsítványba a jogszabályokban, valamint a szolgáltató szabályzatában meghatározott adatok kerülnek bele. A tanúsítvány tartalmazza többek között:

 • annak megjelölését, hogy a tanúsítvány minősített,
 • az eAláírás szolgáltatóra vonatkozó adatokat,
 • a polgár nevét,
 • a személyazonosító okmány számát,
 • a polgár rendelkezésétől függően az email címét,
 • az aláírás-ellenőrző adatot (nyilvános kulcsot),
 • a tanúsítvány érvényességi idejének kezdetét, végét,
 • a tanúsítvány sorozat számát,
 • a tanúsítvány használhatósági körére, felhasználására vonatkozó korlátokat (pl. tranzakciós limit).

A tanúsítvány nem módosítható, így amennyiben Önnek például megváltozott a tanúsítványba foglalt email címe, akkor először kérelmeznie kell a tanúsítvány visszavonását, majd azt követően (egy év elteltével) egy új tanúsítvány kiállítását. Amennyiben a tanúsítványban szereplő neve megváltozott, akkor az okmányt le kell cserélni, ami egyben a tanúsítvány visszavonásával jár. Az új okmány kiállításakor jeleznie kell, hogy a továbbiakban is igényli az eAláírási szolgáltatást, és ekkor új tanúsítványt állít ki a Szolgáltató.

Az eSzemélyi eAláráshoz kibocsátott tanúsítvány érvényességi ideje technikai és jogi okok miatt változó. Jelenleg a 2021. június 23-tól kiadott új, modernebb tároló elemmel (chippel) rendelkező eSzemélyire kiadott tanúsítványok esetén 2 év a lejárati idő. 2022-ben tervezett a 3 éves lejáratú tanúsítványok bevezetése. A régi, 2016-től forgalmazott okmányokra kiadott tanúsítványok lejárata 2023. április 26.

A szolgáltató mindig tájékoztatást ad a tanúsítvány lejáratról, ill. az eSzemélyi Kliensben is ellenőrizni lehet azt.

A tanúsítvány megújítását a lejáratát megelőzően, személyesen a kormányablakokban, okmányirodákban lehet igényelni, vagy – ha annak technikai feltételei adottak lesznek – otthonról (online). A tanúsítvány lejáratáról a tanúsítvány lejáratát megelőzően 60, 30 és 5 nappal elektronikus levélben értesítjük Önt, az Ön által megadott e-mail címen.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a tanúsítványt nem újítja meg, a lejárt tanúsítvánnyal nem lehet érvényes elektronikus aláírást létrehozni. A tanúsítvány lejártával a NISZ Zrt. szolgáltatási kötelezettsége az Ön irányában megszűnik, így új tanúsítványt kell igényelni, ha továbbra is szeretné használni az eAláírás funkciót.

Visszavonni érvényes tanúsítványt lehet. A visszavonás egyik oka lehet, ha Önnek már nincs többé szüksége a tanúsítványra. A másik jellemző ok, ha fennáll a lehetőség/gyanú, hogy az eAláírás funkcióval illetéktelenek visszaélnek. A visszavonási kérelmet be lehet nyújtani személyesen a kormányablakokban, okmányirodákban.

A tanúsítvány visszavonását csak indokolt esetben kezdeményezze, ugyanis a visszavonás végleges és visszafordíthatatlan állapot, vagyis a visszavont tanúsítványt nem lehet újraérvényesíteni.

A visszavonás lehetősége munkaidőn túl is biztosított. A Kormányzati Ügyfélvonal segítségével a 1818 telefonszámon a hét minden napján, 0-24 órában kérhető a tanúsítvány visszavonása.

A telefonos visszavonás során az ügyintézővel közölni kell a személyazonosító okmány számát, majd meg kell adni a visszavonási jelszót is a telefon segítségével. A visszavonási jelszó a funkció igénylése során kapott, kék szegélyű borítékban átvett Elektronikus aláírás kód kártya tartalmazza. A visszavonási jelszót az ügyintéző nem látja, nem ismerheti meg. A visszavonási jelszó helyes megadására három kísérletet tehet. Sikertelen azonosítás esetén a kormányablakban, okmányirodában tudja visszavonni a tanúsítványát.

A tanúsítvány visszavonásáról a NISZ Zrt. az Ön által megadott email címén értesíti. A visszavonást követően a tanúsítványt, illetve a hozzá kapcsolódó aláíró kulcsot nem használhatja érvényes elektronikus aláírás létrehozására.

A visszavont tanúsítványok sorozatszámát és a visszavonás időpontját a NISZ Zrt. – a jogszabályi követelményeknek megfelelően – elérhetővé teszi a honlapján egy visszavonási listában (http://cca.hiteles.gov.hu/crl/GOVCA-CCA.crl); a Szolgáltató emellett ún. valós idejű tanúsítvány állapot információt is szolgáltat (OCSP), hogy az érintett felek ellenőrizhessék az eAláírás érvényességét.

Ha Ön elvesztette vagy elfelejtette a visszavonási jelszavát, akkor a kormányablakokban, okmányirodákban személyesen kérhet újat. Ehhez eSzemélyivel és érvényes eAláírási tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Az eAláírás tanúsítvány visszavonását kezdeményezheti a Szolgáltató is. A jogszabályok meghatározzák, hogy ez milyen esetekben lehetséges – pl. a Szolgáltató rendellenességről, valótlan adatról, visszaélésről szerez tudomást, vagy az okmányt a tulajdonosa 60 napon belül nem vette át. A Szolgáltató felügyeletét ellátó hatóság (NMHH) – jogsértések vagy hiányosságok megelőzése, megszüntetése érdekében – szintén dönthet a tanúsítvány visszavonásáról.

Automatikusan visszavonja a tanúsítványt a Szolgáltató a személyazonosító okmány cseréjekor, vagy eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése bejelentését követően, vagy bármilyen egyéb ok miatti érvénytelenítésekor. Ha az elveszett okmány megkerül, akkor a visszavont tanúsítvány érvényessége nem állítható vissza, ezért újra kell igényelni a tanúsítványt, és új szerződést kell kötni.

A tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó eAláírási tanúsítvány felfüggesztésére nincs lehetőség.

Az eSzemélyihez kapcsolódó eAláírást a tulajdonosa a jelenlegi szabályok szerint csak mint magánszemély használhatja fel. Az eSzemélyivel létrehozott eAláírás nem használható fel munkaügyben, cégképviseleti minőségben. Például, ha valaki osztályvezető egy hivatalban, akkor a hivatali dokumentumokat nem írhatja alá a személyazonosító igazolványához kapcsolódó eAláírással, vagy egy cég ügyvezetője nem írhat alá céges dokumentumokat cégvezetői minőségben a személyazonosítói igazolványához kapcsolódó eAláírással. Az eSzemélyi eAláírás funkciójához kibocsátott tanúsítványban nem szerepeltethetők cégekre, a cégeknél betöltött pozíciókra vonatkozó információk (pl. hogy az adott személy X cég képviselője, ügyvezetője).

A tranzakciós limit az aláíró tanúsítvány felhasználása során az egy alkalommal (vagyis egy-egy aláírás elhelyezésével) az aláíró által vállalható kötelezettség legmagasabb értéke. Az elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány esetében ez 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint. Tehát Ön legfeljebb 50 millió forint összegre vállalhat kötelezettséget, amikor az eSzemélyihez tartozó eAláírással aláír egy dokumentumot, pl. egy adás-vételi szerződést. A tranzakciós limitnél nagyobb összegekre eAláírás használata nem megengedett.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki például egy 51 millió forint értékű ingóság adásvételét elektronikusan kívánja megkötni, és a szerződést az eSzemélyis elektronikus aláírással írja alá, akkor – bár az aláírása érvényes – a szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használta fel. Emiatt a tranzakciós limitet meghaladó ügyletekben használt elektronikus aláírásokból eredő károkért a NISZ Zrt. nem felel. Az okmányhoz kapcsolódó eAláírás esetében a Szolgáltató által meghatározott tranzakciós limitet a szolgáltatói szerződés tartalmazza.

A szolgáltatás igénybevételéhez fontos, hogy az aláíró tisztában legyen a feltételekkel, kockázatokkal. Önnek meg kell ismernie a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályokat, az eAláírás szolgáltató általános szerződési feltételeit, hitelesítési rendjét és szolgáltatási szabályzatát.

A szolgáltatási szabályzat az eAláírást nyújtó szolgáltató tevékenységével kapcsolatos részletes eljárási és egyéb működési szabályokat, a szolgáltatás műszaki, jogi, biztonsági és kereskedelmi körülményeit tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF-GOVCA) a NISZ Zrt. mint Szolgáltató és az ügyfelei közötti előfizetői szerződések általános jogi és kereskedelmi feltételeit határozza meg.  Egyebek között tartalmazza a szolgáltató adatait, a szolgáltatások leírását; az előfizetői szerződés megkötésének, módosításának, megszűnésének a szabályait, a szerződő felek felelősségét, jogait és kötelezettségeit, valamint a jogviták rendezésének módját.

Az elektronikus aláírásokra, eSzemélyire vonatkozó, a felhasználók szempontjából legfontosabb európai uniós és hazai jogszabályok az alábbiak.

Az állampolgárok számára az eSzemélyihez nyújtott eAláírás és időbélyegzés szolgáltatásokhoz kapcsolódó legfontosabb szabályozási dokumentumok:

 • Általános Szerződési Feltételek a NISZ Zrt. kormányzati hitelesítés szolgáltatásaihoz (ÁSZF-GOVCA),
 • Bizalmi Szolgáltatási Rend a személyazonosító igazolványokhoz kibocsátott minősített tanúsítványokhoz (BR-ESZIG),
 • Időbélyegzés Bizalmi Szolgáltatási Rend (IBR),
 • Bizalmi Szolgáltatási Szabályzat a személyazonosító igazolványokhoz kibocsátott minősített tanúsítványokhoz (BSZ-ESZIG).

A szabályozási dokumentumok elérhetőek a NISZ Zrt. internetes honlapján a https://hiteles.gov.hu/cikk/20/szabalyozasi_dokumentumok, illetve a http://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok címen.

Az elektronikus aláírás készítése, és az eSzemélyi, mint aláírás-létrehozó eszköz, továbbá a PIN és PUK kód, valamint a visszavonási jelszó védelme, illetve körültekintő használata kizárólag az Ön saját felelőssége. Ezzel kapcsolatban a hitelesítés-szolgáltató NISZ Zrt.-t semmiféle felelősség nem terheli.

A magánkulcs az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó PIN kóddal aktivizálható, illetve használható, ami egyben védelmet jelent a visszaélésekkel szemben is. Ha illetéktelen személyek birtokába jut a személyazonosító igazolvány, azt csak akkor tudják felhasználni aláírásra, ha ismerik a hozzá tartozó eAláírás PIN kódot is. Az így létrehozott eAláírásról viszont nem állapítható meg, hogy illetéktelen személy hozta létre, helyezte el a dokumentumon.

A PUK kód, az eAláírás funkcióhoz szükséges eAláírás aktiváló PIN kód, az eAláírási PIN kód és a visszavonási jelszó használatát harmadik személynek nem adhatja át, nem hozhatja tudomására. A PIN és PUK kódot az okmánytól elkülönítetten, védett helyen kell tárolnia.

Az eSzemélyi, mint aláíró eszköz eltulajdonítását, elvesztését, megsemmisülését Önnek haladéktalanul be kell jelentenie elektronikus úton, vagy személyesen a kormányablakban, okmányirodában. Ha fennáll a lehetőség, gyanú, hogy az eAláírás funkcióval illetéktelenek visszaélnek, akkor gondoskodnia kell a tanúsítvány visszavonásáról.

A károkozás elkerülése, a helyes használat érdekében Önnek tisztában kell lennie az elektronikus aláírás használatának feltételeivel, korlátaival, jogi következményeivel. A tanúsítványt, illetve az aláírás-létrehozó adatot kizárólag törvényes célokra, jogszerűen, a törvényi előírásoknak, valamint az eAláírás szolgáltató NISZ Zrt. vonatkozó szabályzatainak megfelelően használhatja fel. Fontos, hogy a tanúsítványt csak annak érvényességi időtartamán belül használja, a pénzügyi korlátozásoknak (tranzakciós limitnek) megfelelően.

Ön köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a tanúsítvánnyal, vagy az elektronikus aláírással, időbélyeggel ellátott elektronikus dokumentummal kapcsolatosan jogvita (bírósági eljárás) megindulásáról.
Az aláírást létrehozó személynek a felelősségét és kötelezettségeit a NISZ Zrt. szolgáltatási szabályzatának (BSZ-ESZIG) 9.6.3 fejezete tartalmazza.

Az eAláírás szolgáltató gondoskodik az aláíró kulcspár létrehozásáról  az eSzemélyin. Kibocsájtja az eAláírás tanúsítványokat, fogadja és feldolgozza a tanúsítványokkal kapcsolatos változások adatait, és nyilvántartást vezet a tanúsítványok visszavont státuszáról. Az időbélyegzés szolgáltatás keretében a Szolgáltató időbélyeget bocsát ki az ügyfelei részére a jogszabályoknak, szabványoknak, ajánlásoknak és a szabályzatainak megfelelően.

A Szolgáltató az eAláírási és az időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó szabályzatait, a közzétehető tanúsítványokat, valamint a visszavont tanúsítványok nyilvántartását bárki számára hozzáférhető és folyamatosan elérhető módon közzéteszi.

A szolgáltató a tanúsítványokkal kapcsolatos elektronikus információkat legalább a tanúsítvány érvényességének lejártától számított tíz évig megőrzi. Amennyiben az elektronikus aláírással, illetve az azzal aláírt, illetve időbélyeggel ellátott elektronikus dokumentummal kapcsolatban jogvita merül fel (pl. bírósági eljárás indul), akkor annak a jogerős lezárásáig ezeket az adatokat megőrzi. Biztosítja azt is, hogy a megőrzési idő alatt a kibocsátott tanúsítvány tartalma is megállapítható legyen.

Az eSzemélyi esetében az elektronikus aláírással aláírt elektronikus dokumentummal okozott kárért a NISZ Zrt. a Polgári Törvénykönyv általános szabályai szerint, valamint a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős. Kártérítésre a NISZ Zrt. az ÁSZF-nek megfelelően, a szolgáltatói szerződésben megjelölt összeghatárig kötelezhető, bizonyított helytállási kötelezettség esetén.

Az elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány esetében 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint erejéig a NISZ Zrt. – bizonyított helytállási kötelezettség esetén – felelősséget vállal az elektronikusan aláírt dokumentumokból származó károkért. A NISZ Zrt. ügyfele akkor jogosult kártérítésre, ha bizonyítást nyer, hogy a kárt a NISZ Zrt. okozta szándékos vagy gondatlan magatartásával a szolgáltatás nyújtása során. Ilyen eset lehet, amikor a NISZ Zrt. hibájából bekövetkező technikai probléma esetén a tanúsítványba téves adatok kerülnek, és az aláírónak kára keletkezik a hibás tanúsítvány használatából.

A KEAASZ egy önállóan telepíthető szoftver, ami az alábbi funkciókat nyújtja:

Elektronikus aláírás: egy vagy több dokumentum hitelesítése, elektronikus aláírása. Több dokumentumot egyenként vagy egy csomagban, egyszerre is alá lehet írni. Az eAláírás PIN kódot az aláíráshoz és az eSzemélyivel történő időbélyegzéshez is meg kell adni.

Bármilyen dokumentumtípus aláírható a KEAASZ-szal. PDF dokumentum esetén az aláírt dokumentum is PDF formátumú lesz (a maximális dokumentumméret kb. 100 MB). Bármilyen egyéb formátumú (pl. .jpg, .png, .docx, .xlsx kiterjesztésű) dokumentum esetében ASiC konténer fájlként jön létre az aláírt dokumentum. Az elektronikus aláírás vizuális (látható) megjelenítése csak PDF dokumentumok felületén lehetséges.

A KEAASZ két üzemmódban (egyszerű és haladó üzemmód) használható. A létrehozandó aláírás tulajdonságait (alap, időbélyeggel ellátott, hosszú távú, archív), csomagolását (borítékolt, borítékolással belefoglalt, különálló), hash algoritmusát (SHA256, SHA512) a haladó üzemmódban lehet beállítani.

Aláírás kiterjesztése: a már aláírt dokumentum ( az eredeti aláírásnál hosszabb távú érvényességgel látható el, vagyis hosszabb ideig bizonyíthatjuk, hogy az aláírás (a kiterjesztés időpontjában) érvényes volt. A kiterjesztéshez élő internetkapcsolat szükséges.

Időbélyegzés: a dokumentumon levő aláírás létrehozása időpontjának hitelesítése. Az eSzemélyivel kért időbélyegzés beállítása esetén a program időbélyeg kérést indít a dokumentum aláírása után az állampolgári időbélyegzés szolgáltató felé. Az eSzemélyivel kért időbélyeg esetén az időbélyegzés kérés is aláírásra kerül az eSzemélyin lévő tanúsítvánnyal (így ehhez is meg kell adni PIN kódot). Az időbélyegzéshez élő internetkapcsolat szükséges.

Aláírás-ellenőrzés: a dokumentumon lévő aláírás érvényességének ellenőrzése (módosították-e az aláírás óta a dokumentumot, és az aláírás pillanatában érvényes volt-e az aláírói tanúsítvány), valamint az aláírás adatainak megtekintése (az időbélyeggel hitelesített-e az ill. nem hitelesített időpont, az aláíró neve, a tanúsítvány sorozatszáma, érvényessége és kibocsájtója stb.). Az aláírás-ellenőrzéshez élő internetkapcsolat szükséges.

A KEAASZ az eSzemélyi mellett alkalmas a Kormányzati hitelesítés-szolgáltató (GOV CA) által az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek biztosított, vagy más, piaci bizalmi szolgáltató által biztosított aláíró eszközök és időbélyegzés szolgáltatás használatára is.

Az ASiC (Associated Signature Containers) egy nemzetközi szabványon alapuló, korszerű konténer (hordozó) adatformátum. Az ASiC az elektronikus dokumentumokat, valamint azok jellemzőit és a hozzájuk tartozó elektronikus aláírásokat egyetlen fájlban fogja össze. Egy ASiC konténerbe tetszőleges típusú dokumentumot, vagy adatot elhelyezhetünk. Ezzel ez a formátum lehetőséget biztosít olyan adatok elektronikus aláírására és időbélyegzésére, melyek eredetileg nincsenek felkészítve ezen kiegészítések hordozására. ZIP tömörített formátumon alapul.

Amennyiben Önnek szüksége van arra, hogy a konténer, illetve a benne található, aláírt dokumentum tartalmát megtekintse, vagy felhasználja a konténerbe foglalt dokumentumokat, erre egy ASiC konténer megnyitására és megjelenítésre alkalmas szoftvert kell használnia. Az aláírt ASiC dokumentum tartalmának megismeréséhez nem szükséges speciális alkalmazás. Az ASiC megnyitására tetszőleges, ZIP formátumot támogató program (pl. fájlmenedzserek, mint a FAR Manager, FreeCommander, 7-ZIP vagy Total Commander), illetve az újabb Windows operációs rendszerek is alkalmasak. E programok beállításai között meg kell keresni az archívumok kezelésének paramétereit és megadni, hogy az .asice (vagy .asics) kiterjesztésű állományokat is ZIP archívumként nyissák meg. Amennyiben ezt a beállítást nem találja, vagy nem kívánja megváltoztatni, áthidaló megoldásként az is megfelel, ha az eredeti ASiC fájlról készít egy .zip kiterjesztésű másolatot, és ezt nyitja meg a ZIP formátum kezelésére alkalmas programmal.

A megnyitott ASiC konténer fájl főkönyvtárában találja az aláírt dokumentumokat eredeti formájukban, valamint a konténer típusát leíró, mimetype nevű kiegészítő adatállományt. A dokumentumokhoz tartozó olyan egyéb adatokat, mint az elektronikus aláírások, vagy időbélyegek, a META-INF nevű alkönyvtár tartalmazza, elsősorban gépi feldolgozásra alkalmas XML formátumban.

Az elektronikusan aláírt dokumentumok esetében az azt ellenőrző vagy fogadó személyeknek ellenőrizniük kell a dokumentumon szereplő aláírás érvényességét, ill. hogy ki volt az aláíró. Ez azt jelenti, hogy meg kell győződniük arról, hogy az aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány érvényes volt-e az aláírás időpontjában vagy sem; emellett ellenőrizniük kell a tanúsítvány tartalmát, státuszát is. A fogadó fél felelősségét és a rá vonatkozó ajánlásokat részletesen a NISZ Zrt. szolgáltatási szabályzatának (BSZ-ESZIG) 9.6.4 fejezete tartalmazza.

Az aláíró személy, vagy a bélyegzőt elhelyező szervezet neve a tanúsítványban található.

Az aláírás akkor érvényes, ha

 • szabványos módon lett létrehozva (megfelel az európai uniós szabványoknak),
 • a tanúsítvány érvényes volt az aláírás pillanatában (nem járt le, nem volt sem visszavonva, sem felfüggesztve), és
 • a dokumentum tartalmát nem változtatták meg az aláírás óta.

Az aláírás-ellenőrzés eredménye az lesz, hogy érvénytelen az aláírás, ha nem volt érvényes a tanúsítvány a létrehozás időpontjában, vagy a dokumentumot megváltoztatták az aláírás óta.

Az aláírás-ellenőrzés eredménye lehet az is, hogy az érvényesség nem megállapítható. Ennek oka lehet valamilyen (az ellenőrzéshez használt) szolgáltatás időleges kiesése vagy hibás működése. Ebben az esetben egy későbbi időpontban meg kell ismételni az ellenőrzést.

Nem megállapítható az aláírás érvényessége abban az esetben sem, ha a tanúsítvány már lejárt az aláírást követően, és az aláírás nem hosszú távú (LT, LTA szintű), így nincsenek a tanúsítvány visszavonási információk az aláíráshoz csatolva. Ebben az esetben nem lehet megállapítani, hogy az aláírás időpontjában nem volt-e visszavonva, felfüggesztve a tanúsítvány. Emiatt, ha az aláírt dokumentumot hosszabb távon, évekig meg kell őrizni, akkor mindig javasolt hosszú távú aláírások elhelyezése, illetve a visszavonási információk csatolásának kérése az aláíró alkalmazásban. Ha a fogadott dokumentumon nem hosszú távú aláírást helyezett el az aláíró, akkor javasolt az aláírás kiterjesztése. A kiterjesztés lehetőségét mind a KEAASZ, mind a webes Kormányzati Elektronikus Aláírás-ellenőrző Szolgáltatás biztosítja.

Sok esetben akkor sem megállapítható az aláírás érvényessége, ha az aláírást nem az európai uniós szabványoknak megfelelően hozták létre. Ezért fontos, hogy az aláíró vagy irodai alkalmazásokban megfelelő aláírás-formátumot állítsunk be (pl. Adobe Acrobat Readerben az alapértelmezett „PCS#7 -Leválasztott” helyett „CAdES-egyenértékű” formátumot).

Az eSzemélyivel létrehozott aláírásokat a legegyszerűbben a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftverrel (KEAASZ) ellenőrizheti. Az eAláírások érvényességének ellenőrzésére további lehetőség a Kormányzati Elektronikus Aláírás-ellenőrző Szolgáltatás, ami a https://keaesz.gov.hu/keaesz internetes címen érhető el, díjmentesen. A honlapon feltölthető az elektronikusan aláírt dokumentum. Ezt követően a honlapról letölthető az eAláírás érvényességével kapcsolatos információ, hiteles igazolásként.

Emellett az eAláírás tanúsítványok a nyilvános, internetes tanúsítványtárban megtekinthetők, amennyiben a közzétételhez a tanúsítvány tulajdonosa hozzájárult. A NISZ Zrt. tanúsítványtára a http://hiteles.gov.hu/cikk/21/tanusitvanytarak weboldalon keresztül érhető el. Az érvénytelen, visszavont tanúsítványokat az ún. visszavonási listában (a személyazonosító igazolvány esetében: http://cca.hiteles.gov.hu/crl/GOVCA-CCA.crl) tünteti fel a Szolgáltató.

Az elektronikus aláírás ellenőrzését általában a dokumentum típusának megfelelő alkalmazással is el lehet végezni (pl. egy aláírt PDF esetén az Acrobat Readerrel, egy aláírt Excel fájl esetén a Microsoft Excel alkalmazással). Ezen alkalmazások a legtöbbször úgy vannak beállítva, hogy ha megnyitunk velük egy aláírt fájlt, akkor automatikusan elvégzik az eAláírás ellenőrzését, és ennek eredményét megjelenítik a felhasználó számára (vagy a felhasználó a megfelelő menüpontban meg tudja azt nézni). Ehhez segítséget az adott alkalmazás felhasználói dokumentációjában, súgójában kaphat.

Az eAláírások ellenőrzéséhez szükség van az úgynevezett szolgáltatói tanúsítványokra is. A személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó eAláírás szolgáltatást biztosító NISZ Zrt. szolgáltatói tanúsítványai szerepelnek a Windows tanúsítványtárában. Ezért azok a programok, amelyek a Windows tanúsítványtárát használják, automatikusan elfogadják a NISZ Zrt. által kiadott aláírói tanúsítványokat. Fontos, hogy eSzemélyivel létrehozott eAláírások ellenőrzéséhez a NISZ Zrt. szolgáltatói tanúsítványait fel kell telepíteni olyan programokba (pl. Adobe Reader), amelyek nem a Windows tanúsítványtárából dolgoznak. A szolgáltatói tanúsítványok feltelepítése nélkül ezek az alkalmazások hibaüzenetet küldenek a NISZ Zrt. által kiállított tanúsítványok használatánál. A http://cca.hiteles.gov.hu/cer/GOVCA-CCA.cer címről letöltheti a szolgáltatói tanúsítványokat, és telepítheti a saját számítógépére. A https://hiteles.gov.hu/cikk/22/szolgaltatoi_tanusitvanyok címről letölthető a szolgáltatói tanúsítványok telepítési útmutatója is. A szolgáltatói nyilvános kulcsot tartalmazó tanúsítvány alanya (Subject/CN): Állampolgári Tanúsítványkiadó – Qualified Citizen CA.

A személyazonosító igazolvány tároló elemének meghibásodásakor új okmányt kell igényelnie. Ha továbbra is szeretné az eAláírás funkciót használni, ismételten igényelnie kell az elektronikus aláírási és az időbélyegzés szolgáltatást, új szolgáltatási szerződés megkötésével. Erre személyesen, a kormányablakokban, okmányirodákban van lehetősége.

Amennyiben a személyazonosító igazolvánnyal létrehozható eAláírás használatával kapcsolatban kérdése van, kérjük, hívja a Kormányzati Ügyfélvonalat. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

A Kormányzati Ügyfélvonal telefonos elérhetőségei:

Magyarországról: 1818
Külföldről: +36 (1) 550-1858
E-mail cím: 1818@1818.hu
Honlap: https://kapcsolat.magyarorszag.hu/1818

A Kormányzati Ügyfélvonal nyitva tartása: 0-24 óra

A személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó eAláírási és időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó panaszt a Telefonos Ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) 1818-as hívószámán, vagy e-mailben a 1818@1818.hu címre küldve lehet előterjeszteni a NISZ Zrt. mint Szolgáltató részére. A panaszt a Szolgáltató az előterjesztéstől számított 30 napon belül kivizsgálja, és ennek eredményéről a panaszost elektronikus aláírással ellátott válaszüzenetben tájékoztatja.

Bármely vitás kérdés felmerülése esetén a Szolgáltatót értesíteni és tájékoztatni kell a vita jogi útra terelése előtt, hogy azt békés úton, felek közötti egyeztetés útján rendezni lehessen. Ha az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy jogvita esetén a mindenkor hatályos polgári perrendtartás szerint illetékes bíróság jár el.

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS

Az elektronikus ügyintézés során több módon is azonosíthatja magát (pl.: Ügyfélkapu, Telefonons azonosítás, Arcképes azonosítás, eSzemélyi). Az eSzemélyivel történő azonosítás ennek az egyik legbiztonságosabb formája. Az eSzemélyivel történő azonosítással személyesen és online is intézheti ügyeit.  Az eAzonosítás funkció használatához érvényes eSzemélyire és a funkcióhoz tartozó egyedi – aktivált – 6 jegyű eAzonosítás PIN kódra lesz szüksége.

Személyes ügyintézés során eSzemélyijét érintse a kártyaolvasóhoz, majd adja meg a 6 számjegyű eAzonosítás PIN kódot.

Online ügyintézéshez az eSzemélyi, valamint a 6 számjegyű eAzonosítás PIN kód mellett számítógépre és internetkapcsolatra, továbbá kártyaolvasóra és az eSzemélyi Kliens kártyaolvasó alkalmazásra lesz szüksége. Az eAzonosítással leggyakrabban az Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás keretében találkozhat. Itt a kártyaolvasó, valamint az eSzemélyi csatlakoztatása után egy felugró ablakban szükséges megadni a hozzáférési engedélyeket, majd a PIN kódot. Sikeres azonosítás után a rendszer visszairányít az ügyintézési felületre.

Az elektronikus személyazonosító igazolvány az elektronikus ügyintézés során alternatívája az Ügyfélkapun keresztül történő azonosításnak. Ez azt jelenti, hogy a polgár Ügyfélkapu-regisztráció nélkül, az okmány segítségével otthonából vagy személyesen is tud elektronikusan ügyet intézni. Az eSzemélyi más azonosítási rendszernél magasabb hatásfokkal és biztonsági szinten biztosítja az elektronikus kormányzati és e-közigazgatási rendszerek igénybe vételéhez szükséges elektronikus azonosítás/hitelesítés funkciókat, így a szolgáltatásokat is szélesebb körben tudjuk vele igénybe venni.

Az eSzemélyivel történő azonosítási mód kétfaktoros azonosítást tesz lehetővé: a két faktor ebben az esetben az eSzemélyi birtoklása, valamint az ehhez tartozó egyedi PIN kód ismerete. Ez az azonosítás más, egyfaktoros (felhasználónevet és jelszót igénylő) azonosítási rendszernél magasabb biztonsági szinten biztosítja a hozzáférést az elektronikus közigazgatási rendszerekhez.

Nem, az állandó személyazonosító igazolvány és az ehhez tartozó PIN kód használatára csak az adott személy jogosult. Az alól kivételt képeznek a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondokság alatt álló személyek esetei. Ezen jogállású kiskorúak esetében törvényes képviselő járhat el.

Az elektronikus ügyintézés alkalmával, azonosítjuk magunkat az eSzemélyi igazolványunkkal és a PIN kóddal. Ekkor felhatalmazzuk a másik felet, hogy intézze az ügyünket, valamint használja az adatainkat, de nem az összeset. Minden ügyben csakis a megfelelő adatkört. Az eSzemélyiről csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező szerv csak a számára hozzáférhető adatokat kérheti le. Így a posta, valamint az adóhatóság is más-más adatokat kérhet le az igazolvány segítségével: kifejezetten azokat.

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

Az eSzemélyi közösségi közlekedési funkciója jelenleg a MÁV-START vonatain és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-nél működik, a társaságok száma azonban bővülni fog a jövőben.

Ez az adott közlekedési társaságtól függ, így érdemes a honlapukon tájékozódni, mivel folyamatosan bővül az eSzemélyivel igénybe vehető szolgáltatások köre. A MÁV-csoporton vasúti szolgáltatásain belül jelenleg a bérletek, míg a DKV Zrt-nél a napijegyek és a bérletek választhatók eSzemélyi igazolványra.

Az adott közlekedési társaság tud róla információt adni, elsősorban az ügyfélszolgálatokon vagy a jegypénztárkaban. Ha Ön online vásárolta a terméket, az adott online rendszerben is meg tudja nézni, milyen termékek vannak az igazolványához rendelve.

MÁV Start Zrt. elérhetőségei: https://www.mavcsoport.hu/

DKV Zrt. elérhetőségei: https://www.dkv.hu/

Ilyen esetben keresse fel az adott közlekedési társaság ügyfélszolgálatát, ahol részletes tájékoztatás kaphat.

Amennyiben többszöri próbálkozásra sem sikerül felismerni az eSzemélyi igazolványt, kérje az utasellenőrzést végző jegyvizsgálót, hogy az esetről rögzítsen jegyzőkönyvet, hogy később tudja igazolni a történteket. Ezután keresse fel az adott közlekedési társaság ügyfélszolgálatát, ahol részletes tájékoztatást kaphat. Ha az adott közlekedési társaság a vásárlás során papírra is állít ki bizonylatot a vásárlásról, javasoljuk, hogy azt a vásárolt jegy/bérlet érvénytartamának végéig őrizze meg.

eRECEPT

Amennyiben orvosa eReceptet írt fel, azt többféle módon is kiválthatja a gyógyszertárakban. Ezt megteheti eRecept-azonosítóval, vagy anélkül is.

Az eRecept-azonosító birtokában saját részre és más számára is kiváltható a recept

 • felírási igazolással (eRecept) és hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet receptet kiváltani az eddig megszokott módon, saját maga vagy akár más számára
  • 2020.10.31-től pedig az elektronikus vény egyedi azonosítóját tartalmazó vonalkód bármilyen formában történő bemutatásával is lehetőség nyílik rá

eRecept azonosító nélkül saját részre az alábbi módokon lehet receptet kiváltani

 • személyazonosság igazolásával és TAJ-kártya felmutatásával
 • eSzemélyivel és az ahhoz tartozó eAzonosítás PIN-kód megadásával

eRecept azonosító nélkül más számára is kiváltható a recept

 • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,
 • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket. 

Keressen fel egy gyógyszertárat, majd jelezze gyógyszerészének, hogy eSzemélyivel szeretné kiváltani az eReceptet. Használja az eSzemélyi kártyaolvasót, ahol a 6 számjegyű eAzonosítás PIN kód megadásával azonosítja magát.

Igen. Az eRecept kiváltásának számos módja van. Amennyiben eSzemélyi okmányát szeretné használni, az azonosításhoz szükséges a 6 számjegyű, eAzonosítás PIN kód megadása. Az eRecepteket az alábbi módokon lehet kiváltani, eRecept azonosítóval, vagy anélkül.

Az eRecept-azonosító birtokában saját részre és más számára is kiváltható a recept

 • felírási igazolással (eRecept) és hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet receptet kiváltani az eddig megszokott módon, saját maga vagy akár más számára
 • 2020.10.31-től pedig az elektronikus vény egyedi azonosítóját tartalmazó vonalkód bármilyen formában történő bemutatásával is lehetőség nyílik rá

eRecept azonosító nélkül saját részre az alábbi módokon lehet receptet kiváltani

 • személyazonosság igazolásával és TAJ-kártya felmutatásával
 • eSzemélyivel és az ahhoz tartozó eAzonosítás PIN-kód megadásával

eRecept azonosító nélkül más számára is kiváltható a recept

 • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,
 • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket. 

Az eSzemélyivel történő eRecept kiváltása során a TAJ szám is kiolvasásra kerül, így szükséges, hogy a TAJ szám és az eSzemélyi igazolványa is érvényes legyen. Ebben az esetben a TAJ kártyát nem kell bemutatnia. Az eSzemélyivel történő eRecept kiváltásakor nem kell bemutatnia a TAJ kártyát, hiszen a TAJ szám is betöltődik. Fontos viszont, hogy a TAJ száma és az eSzemélyi igazolványa is érvényes legyen.

Igen. Mások eReceptjét többféle módon is kiválthatja, ezzel nincs összefüggésben az eSzemélyi. Az eSzemélyi az azonosítás egyik lehetősége, formája a gyógyszertárakban. Az eReceptet az alábbi módokon válthatja ki:

Felírási igazolás alapján (birtoklás alapú kiváltás): a felírási igazolás lehet elektronikus vagy papír alapú is; a gyógyszer kiadása a felírási igazolást bemutató személy számára történik, így a beteg a felírási igazolás átadásával adhat másnak jogosultságot az adott elektronikus recept kiváltására,

Felírási igazolás nélkül:

 • TAJ alapon, saját részre: az ellátott saját receptjeit kiválthatja személyazonosításra alkalmas okmánya és TAJ-kártyája, vagy eSzemélyi igazolvány használatával,
 • TAJ közlésével: a beteg TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy azonosítása mellett.
 • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a TAJ szám ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,

EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a TAJ szám ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket.

Az eRecepteket az „eSzemélyi elfogadóhely” matricával megjelölt gyógyszertárakban lehet kiváltani minden gyógyszertárban ki lehet váltani.: ezekben a patikákban rendelkeznek kártyaolvasóval, valamint a szükséges informatikai rendszerrel.

Igen, bár a papír alapú recept kiváltásának nem konkrét feltétele az eSzemélyi, ám hasznos lehet, ha azonosítani akarja magát, vagy a TAJ számát adná meg.

Nem, az eRecept kiváltására számos mód van: ennek egyik lehetősége az eSzemélyivel történő kiváltás. Az eRecepteket az alábbi módokon lehet kiváltani, eRecept azonosítóval, vagy anélkül:

Az eRecept-azonosító birtokában saját részre és más számára is kiváltható a recept

 • felírási igazolással (eRecept) és hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet receptet kiváltani az eddig megszokott módon, saját maga vagy akár más számára
 • 2020.10.31-től pedig az elektronikus vény egyedi azonosítóját tartalmazó vonalkód bármilyen formában történő bemutatásával is lehetőség nyílik rá

eRecept azonosító nélkül saját részre az alábbi módokon lehet receptet kiváltani

 • személyazonosság igazolásával és TAJ-kártya felmutatásával
 • eSzemélyivel és PIN-kód megadásával

eRecept azonosító nélkül más számára is kiváltható a recept

 • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,
 • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket. 

POSTAI KÜLDEMÉNYEK

A személyes kézbesítést igénylő postai küldemények átvételéhez aláírását kell adnia. Ez lehet papír alapú, történhet digitális aláíró padon, illetve PDA mobilkészüléken, vagy használhatja az eSzemélyi eAláírás szolgáltatását. Az utóbbinál eSzemélyire lesz szüksége, valamint megigényelt eAláírás szolgáltatásra, és az ahhoz tartozó aktivált 7 számjegyű eAláírás PIN kódra.

Postai kézbesítés során tegye a kézbesítő kártyaolvasójához, PDA-jához az eSzemélyi okmányát, majd adja meg az ahhoz tartozó 7 számjegyű eAláírás PIN kódot. Ezek után már át is veheti a küldeményét. 

További információk az eAláírás szolgáltatás, valamint a PIN kódok aloldalon.

Az eSzemélyi igazolványához 2 PIN kód tartozik: az eAzonosítás szolgáltatás 6 számjegyű PIN kódja, továbbá az eAláírás szolgáltatás 7 számjegyű PIN kódja. További fontos elem a postai küldemények átvételekor, az eSzemélyi okmányon található CAN szám. Az eSzemélyi használatakor az igazolványa meglétével, valamint az egyedi PIN kód ismeretével igazolja, hitelesíti magát, használja az adott szolgáltatást.

Amennyiben meg akarja gyorsítani a postai ügyintézést, adatait kiolvashatják az eSzemélyi igazolványból. Ekkor a 6 számjegyű, eAzonosítás CAN kódot kell megadnia.

Postai küldemények átvételekor és aláírásakor az eSzemélyi eAláírás szolgáltatását kell használnia. Ekkor a 7 számjegyű, eAláír PIN kódot kell megadnia.

Kérdés esetén forduljon a Magyar Posta munkatársaihoz.

További információk a PIN kódok aloldalon.

Amennyiben Ön hozzátartozója az adott lakcímre érkező küldemény címzettjének, vagy meghatalmazták Önt a küldemény átvételére, átveheti a küldeményt, akár az eSzemélyi okmányával is. Meghatalmazás a Posta honlapján az eMeghatalmazás szolgáltatás keretében már elektronikusan is megtehető.

Az eSzemélyi használatához kártyaolvasó szükséges, ezt az „eSzemélyi elfogadóhely” matricával ellátatott intézményekben találja meg. Hazánkban több mint 2000 postán használhatja az eSzemélyi elektronikus szolgáltatásait, valamint a Magyar Posta kézbesítőinek PDA-ja is alkalmas az eSzemélyi olvasására.

Érvényes vezetői engedélye és útlevele is alkalmas a személyazonossága igazolására, a személyazonosító igazolvány mellett. Ezekkel azonban csak magát azonosítja.

A személyes kézbesítést igénylő postai küldemények átvétele során alá is kell írni a postai dokumentumokat. Amennyiben ki szeretné használni az eAláírás szolgáltatást, chippel ellátott eSzemélyi igazolványra lesz szüksége.

KÜLFÖLDI UTAZÁS

Részletes információért keresse fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatát.

A felsorolás tájékoztató jellegű, utazás előtt további információért tájékozódjon a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálat honlapján.

Országok: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észak-Macedón Köztársaság, Észtország, Finnország, Franciaország, Georgia (Grúzia), Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Moldva (Csak a román határon), Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

Mindkét esetben személyazonosító igazolványról beszélünk: a 2016 előtt kiállított okmány tároló elem, azaz chip nélküli, míg az új eSzemélyi chippel rendelkezik. Ez a látogatható országok számát nem korlátozza. Az eSzemélyi igazolvány egyfajta okos és elektronikus úti okmányként működik: külföldi utazás során, így például a reptereken, vagy kikötőkben történő azonosítás alkalmával gyorsabban tudjuk magunkat azonosítani eSzemélyivel.

Az eSzemélyi minden olyan határátlépésnél felhasználható, ahol a schengeni vagy más államközi egyezmények ezt lehetővé teszik. Az okmány segítségével az állampolgár az automatikus határbelépés lehetőségével is élhet oly módon, hogy a kapuhoz történő érkezést követően, a kapu kártyaolvasójához helyezi/érinti az okmányát, amelyet követően létrejön a kártyaolvasó és az okmányban lévő chip közötti kommunikáció és megtörténik a kártyaolvasó és a chip kölcsönös hitelesítése. Ezt követően a rendszer leolvassa az okmány MRZ-kódját, majd átveszi a chipből a személyi adatokat, valamint az arcképet. Megtörténik az utóbbi adatok, európai szabályrendszer szerinti ellenőrzése (pl. utazási korlátozás kiszűrése).

 A kapu arcfelismerési technológia használatával elvégzi az állampolgár arcképes azonosítását, vagyis a kapunál beolvasott arcképet a rendszer összeveti az okmány chipjéből kiolvasott arcképpel. Egyezés esetén a kapu kinyílik, a rendszer biztosítja az állampolgár számára az utazás lehetőségét. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eSzemélyi felhasználásával az automatizált határátlépést elősegítő kapukat csak 18 éven felüli magyar állampolgárok vehetik igénybe a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Ebben az esetben Magyarország külképviseletéhez, így nagykövetségekhez, konzulátushoz szükséges fordulni.

Ha külföldi tartózkodás során útlevele vagy személyazonosító igazolványa használhatatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, kérelmére a konzul – sürgősségi esetben soron kívül – hazatérés céljából az utazás időtartamára, de legfeljebb hat hónapig érvényes ideiglenes magánútlevelet állít ki.

Új személyazonosító igazolványt, vagy magánútlevet szükséges igényelni. Az új okmány kiállítási határideje:

 • eSzemélyi: Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – 8 nap, egyéb esetekben 20 nap.
 • Útlevél: A magánútlevél valamint a második magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 20 nap. Amennyiben a magánútlevél valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az ügyintézés határideje 8 nap. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.
  Lehetőség van a magánútlevél és a második magánútlevél
  • soron kívüli (5 napon belüli),
  • sürgősségi (3 napon belüli),
  • azonnali (24 órán belüli)

eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti.

Figyelem! Utazása előtt mindig tájékozódjon a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálaténak weboldalán. Személyazonosító igazolvánnyal csak a felsorolt országokba lehet utazni.

Új személyazonosító igazolványt, vagy magánútlevet szükséges igényelni. Az azonnali, 24 órán belül kiállított magánútlevél a leggyorsabb lehetőség.

Az új okmány kiállítási határideje:

 • eSzemélyi: Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – 8 nap, egyéb esetekben 20 nap.
 • Útlevél: A magánútlevél valamint a második magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 20 nap. Amennyiben a magánútlevél valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az ügyintézés határideje 8 nap. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.
  Lehetőség van a magánútlevél és a második magánútlevél
  • soron kívüli (5 napon belüli),
  • sürgősségi (3 napon belüli),
  • azonnali (24 órán belüli)

eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti.

Figyelem! Utazása előtt mindig tájékozódjon a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálaténak weboldalán. Személyazonosító igazolvánnyal csak a felsorolt országokba lehet utazni.

Az úti okmányként is használható okmányainkon a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően idegen nyelven is olvashatóak adataink. Az eSzemélyi különlegessége, hogy a tároló elemén, azaz a chipen olvasható adatokat az európai uniós, és erre külön szerződött országok hatóságai a saját nyelvükön olvashatják ki.

EGYÉB

Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait okiratokkal igazolja.

A bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

Ha a menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy a letelepedett jogállást is megszerzi, e jogállás megszerzése miatt nem köteles új személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

A magyar állampolgár részére kiadott állandó személyazonosító igazolvány vizuális megjelenésében eltér a bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek kiadott állandó személyazonosító igazolványtól.

Személyazonosító igazolvány esetében nincs lehetőség soron kívüli eljárásra.

A kérelem benyújtásának helye nem érinti az állandó személyazonosító igazolvány átvételének időpontját.

A külföldön élő magyar állampolgárok az általános szabályok szerint

 • belföldön
  • a járási hivatalnál,
  • a kijelölt kormányhivatalnál (Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály),
  • – ha a polgár nem rendelkezik személyazonosság igazolására alkalmas más érvényes hatósági igazolvánnyal, valamint ha első alkalommal igényel tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványt – a nyilvántartást kezelő szervnél
 • külföldön
  • a konzuli tisztviselőnél terjeszthetik elő személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmüket.

Kérelmezés esetén, a járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal előtt személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott – és erről a tényről orvosi igazolással rendelkező – kérelmező adatait a hatóság a kérelmező lakóhelyén vagy tartózkodási helyén rögzíti.  Erre a konzuli tisztviselőnél nincs lehetőség.

Igen, kaphat.

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelemhez be kell mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányát is. Abban az esetben továbbá, ha a kérelmező cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezése megszűnt, az erről szóló jogerős bírósági határozatot is be kell mutatni.

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett és a kiskorú polgár személyazonosító igazolványának kiadásával, használatával, birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a törvényes képviselőt terhelik.

Cselekvőképtelen kérelmező esetén a  személyes megjelenés kötelezettsége alól nem mentesül a kérelmező, kivételt képez ez alól az az eset, amikor a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni, ilyen esetben eljárhat meghatalmazott, de a kérelmet ebben az esetben is saját kezűleg kell aláírni.