eSzemélyi az Okos Okmány!


Mennyi ideig érvényes a személyazonosító igazolvány?

Az új személyazonosító okmány érvényességi időtartama amennyiben a jogosult

a) a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,

b) a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,

c) a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-án jár le.

A 65. életévet betöltött – nem letelepedett jogállással rendelkező – jogosult kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű új személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz, így elektronikusan igénybe vehető szolgáltatásokhoz, elektronikus személyazonosításhoz, elektronikus aláíráshoz nem alkalmazható. Természetesen ez csak egy lehetőség a 65. év feletti polgár számára, ha nem kíván élni vele, ő is a főszabályként 6 éves érvényességi idejű, tároló elemmel rendelkező új személyazonosító igazolványt kapja.

Magyarországi lakóhellyel rendelkező honosított igénylő esetén, az állandó személyazonosító igazolvány kiállításának napja a magyar állampolgárság megszerzésének időpontja.

A letelepedettLetelepedett az a harmadik országbeli állampolgár, aki:
 a) 2007. évi II. törvény hatálybalépése előtt letelepedési engedélyt,a törvény hatályba lépését követően
 b) ideiglenes letelepedési engedélyt,
 c) nemzeti letelepedési engedélyt,
 d) EK letelepedési engedélyt kapott.
A letelepedett harmadik országbeli állampolgár az Alaptörvényben és a jogszabályokban biztosított jogosultságokkal rendelkezik. A letelepedett – az ideiglenesen letelepedett kivételével – Magyarország területén határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosult.
jogállású személy állandó személyazonosító igazolványa a fent meghatározott érvényességi idővel, de legfeljebb a letelepedési engedélyA 2007.évi II. törvény hatálybalépése előtt, letelepedés céljából engedélyt az a külföldi kaphatott,
a) aki beutazásától számítva legalább három éven át megszakítás nélkül jogszerűen és életvitelszerűen Magyarországon tartózkodott, kivéve, ha a jogszerű tartózkodás célja tanulmányok folytatása volt;
b) akinek magyarországi lakhatása és megélhetése biztosított;
c) akivel szemben az e törvényben meghatározott kizáró ok nem áll fenn; illetőleg
d) akinek a letelepedését a belügyminiszter kivételes méltányosságból engedélyezte.
be, ideiglenes letelepedési engedélyAz Európai Unió tagállama által a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-ei 2003/109/EK irányelv alapján kiállított huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyt kap, ha
a) jövedelemszerzés vagy munkavállalás – kivéve a szezonális munkavállalás esetét – céljából,
b) tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából vagy
c) egyéb, igazolt célból
kíván Magyarország területén tartózkodni, és amennyiben a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket teljesíti.
Az előző bekezdésben meghatározott harmadik országbeli állampolgárral ideiglenes letelepedési engedélyt együtt kérelmező harmadik országbeli családtag, valamint az ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár családtagja ideiglenes letelepedési engedélyt kap, amennyiben a családi kapcsolat az Európai Unió huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedélyt kiállító tagállamában már fennállt, és amennyiben a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket teljesíti.
ébe, nemzeti letelepedési engedélyMagyarországon történő letelepedés céljából nemzeti letelepedési engedélyt – jogszabályban meghtározott kivétellel – az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezik, és
a) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott;
b) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben él bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral;
c) bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték;
d) magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve akinek felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt;
e) bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke.
Az előzőekben foglaltakon túl Magyarországon történő letelepedés céljából nemzeti letelepedési engedélyt a harmadik országbeli állampolgár akkor kaphat, ha letelepedése Magyarország érdekeivel összhangban áll.
be, illetve EK letelepedési engedélyMagyarország területén történő huzamos tartózkodás céljából EK letelepedési engedélyt kap az a harmadik országbeli állampolgár, aki
a) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább öt éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, vagy
b) az EU kék kártyával rendelkezik, és
ba) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább két évig jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, és
bb) legalább öt évig jogszerűen és megszakítás nélkül az Európai Unió tagállamainak területén tartózkodott.
ébe bejegyzett érvényességi idővel kerül kiállításra.

Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap. Az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig az ideiglenes személyazonosító igazolvány ismételten kiadható. Le kell adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt a kiadó eljáró hatóságA személyazonosító igazolvánnyal összefüggő, Korm. rendeletben meghatározott hatósági ügyekben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter jár el. A magyar állampolgár állandó személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyében elsőfokon a hivatásos konzuli tisztviselő jár el, ha az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelmet a magyar állampolgár konzuli tisztviselőnél terjeszti elő.nál, ha érvényességi ideje lejárt, valamint az állandó személyazonosító igazolvány átvételekor, az azt kiadó eljáró hatóságA személyazonosító igazolvánnyal összefüggő, Korm. rendeletben meghatározott hatósági ügyekben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter jár el. A magyar állampolgár állandó személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyében elsőfokon a hivatásos konzuli tisztviselő jár el, ha az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelmet a magyar állampolgár konzuli tisztviselőnél terjeszti elő.nál.

Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú, állandó személyazonosító igazolványuk érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező és ezen szolgáltatást igénybe vevő polgárok. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg.

Az új okmány érvényességének ellenőrzése webes felületen az okmányszám valamint a természetes személyazonosító adatok megadásával illetve, applikáción keresztül – okos telefon segítségével - az MRZ kód beolvasásával lehetséges.

Amennyiben személyazonosító igazolvány érvényességét szeretné ellenőrizni, kattintson az alábbi képre