eSzemélyi az Okos Okmány!


Egyéb

A Magyarországon élő magyar állampolgár milyen állandó személyazonosító igazolványt kaphat?

Tároló elemmel rendelkező, kártyaformátumú állandó személyazonosító igazolványt. A 65. életévet betöltött jogosult kérheti határidő nélküli érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolvány kiállítását, amely tároló elemet nem tartalmaz.

A bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott jogállású személy milyen állandó személyazonosító igazolványt kaphat?

Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait okiratokkal igazolja.

A bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, azt a kérelemhez be kell mutatnia.

Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a kérelemhez be kell mutatnia a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező első személyazonosító igazolvány kiállítása iránti kérelem benyújtásakor csatolni kell a polgárról készített – a menekültügyi hatóság elismerő határozatának számával, bélyegzőlenyomatával és aláírásával ellátott – fényképet is.

Ha a menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy a letelepedett jogállást is megszerzi, e jogállás megszerzése miatt nem köteles új személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

Amennyiben az állandó személyazonosító igazolványra sürgősen szükségem van, hol lehet a kérelmet benyújtani?

Személyazonosító igazolvány esetében nincs lehetőség soron kívüli eljárásra.

A kérelem benyújtásának helye nem érinti az állandó személyazonosító igazolvány átvételének időpontját.

A külföldön élő magyar állampolgár kaphat-e és hogyan állandó személyazonosító igazolványt?<

A külföldön élő magyar állampolgárok az általános szabályok szerint

  • belföldön
    • a járási hivatalnál,
    • a kijelölt kormányhivatalnál (Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Központi Okmányirodai Főosztály),
  • külföldön
    • a konzuli tisztviselőnél, illetve
    • – ha a polgár nem rendelkezik személyazonosság igazolására alkalmas más érvényes hatósági igazolvánnyal, valamint ha első alkalommal igényel tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványt – a nyilvántartást kezelő szervnél

terjeszthetik elő személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmüket.

Hogyan kaphat személyazonosító igazolványt az, aki az okmányirodában történő személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott (pl. ágyhoz kötött beteg)?

A személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott polgár az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező egy darab igazolványképét.

A jegyző ilyenkor közreműködő hatóságként jár el.  A jegyző a benyújtott kérelem alapján ellenőrzi a kérelmező jogosultságát, személyazonosságát, állampolgárságát és a fényképnek az azonosításra alkalmasságát. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell az állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány adattartalmával és a bemutatott okiratokban szereplő adatokkal. Az ellenőrzést követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. Ilyen esetben továbbá a kérelmező helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a kérelmező – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni. A kérelmet ebben az esetben is saját kezűleg kell aláírni.

Kaphat-e személyazonosító igazolványt, aki cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll?

Igen kaphat. A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló polgár elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolványának igénylése esetén  esetén a képviseletében eljáró személy a kérelemhez bemutathatja a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, valamint be kell mutatni a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is.
A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelemhez be kell mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is. Abban az esetben továbbá, ha a kérelmező cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezése megszűnt, az erről szóló jogerős bírósági határozatot is be kell mutatni.
A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett és a kiskorú polgár személyazonosító igazolványának kiadásával, használatával, birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a törvényes képviselőt terhelik.

Cselekvőképtelen kérelmező esetén a  személyes megjelenés kötelezettsége alól nem mentesül a kérelmező, kivételt képez ez alól az az eset, amikor a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni, ilyen esetben eljárhat meghatalmazott, de a kérelmet ebben az esetben is saját kezűleg kell aláírni.