eSzemélyi az Okos Okmány!


Általános információk

Mit kell tudni az új személyazonosító igazolványról?

Az új személyazonosító igazolvány – jogszabályban meghatározott kivétellel – elektronikus tároló elemet tartalmaz, vizuális és elektronikus személyazonosításra, valamint elektronikus aláírásra alkalmas okmány. Bevezetésének fő célja az okmány biztonságának növelése mellett az egyszerűbb és gyorsabb e-ügyintézés lehetőségének megteremtése. Az új személyazonosító igazolvány ez által az ügyfélbarát és hatékony elektronikus közigazgatás továbbfejlesztésének az alappillére.

Az állampolgárok az új elektronikus tároló elemmel ellátott okmányban lévő magas biztonságú elektronikus tároló elem, valamint az okmányolvasó eszköz használatával otthonról is intézhetik hivatalos ügyeiket, illetőleg a személyes ügyintézés is egyszerűbbé vált. Mindez az igazolvány által nyújtott elektronikus azonosítási/hitelesítési, valamint elektronikus aláírás szolgáltatásoknak köszönhető.

Mire használhatom az új személyazonosító igazolványomat?

Az okmány európai követelményeknek is megfelelő, multi-applikációs, elektronikus személyazonosító okmányként kerül kialakításra. Ez azt jelenti, hogy az új személyazonosító okmányhoz a bevezetéskor több szolgáltatás kapcsolódik.

Ki igényelhet állandó személyazonosító igazolványt?

Állandó személyazonosító igazolvány a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek adható. A személyazonosító igazolványra jogosult személyi kör tekintetében fontos változás, hogy 2016. január 1-jétől a külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak személyazonosító igazolvány igénylésére.

A személyazonosító igazolvány igénylésekor nem kértem az ujjnyomat rögzítését, de meggondoltam, hogyan lehetséges utólag az ujjnyomat rögzítése?

Mivel az ujjnyomat adat utólag nem írható a chipre, kizárólag a személyazonosító igazolvány igénylésekor van lehetősége arról nyilatkozni az állampolgárnak, hogy az ujjnyomat rögzítésre kerüljön a tároló elemen vagy sem. Amennyiben utólag mégis szeretné, hogy az ujjnyomata a chipen rögzítésre kerüljön, úgy abban az esetben az okmány cseréjét kérelmezheti.

Mennyibe kerül az új személyazonosító igazolvány kiállítása?

2016. január 1-jétől a személyazonosító igazolvány kiállítására irányuló kérelem illetékmentes.

Milyen iratok szükségesek az első személyazonosító igazolvány kiállításához?

Az ügyintézéskor be kell mutatni:

 • a személyazonosságot igazoló érvényes, vagy egy éven belül lejárt okmányt (vezetői engedély, útlevél)

Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik, vagy adataiban változás következett be:

 • bemutathatja születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát (ha az ügyfél az anyakönyvi kivonatot nem mutatja be, akkor az eljáró hatóság hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése érdekében, ha a születést és a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték),
 • doktori cím viselésére irányuló szándék esetén – ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban a doktori címe nem szerepel – a doktori cím viselésére jogosító okiratot, külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okiratot,
 • a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatért magyar állampolgár vagy a külföldön élő magyar állampolgár esetén a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetében a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező esetén fényképét, amelynek hátoldalán a menekültügyi hatóság feltünteti a kérelmező menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági határozatának számát, továbbá a fényképnek a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságát bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja

A honosítással vagy visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett, külföldön élő kérelmezőnek az első személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa a természetes személyazonosító adatokat, így különösen a névviselését az anyakönyvbe bejegyzett adatokkal vagy a névmódosítását tartalmazó honosítási okirattal megegyezően tartalmazza.

A személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott ügyfél esetén az eljáró meghatalmazottnak be kell mutatnia

 • a kezelőorvos által kiállított igazolást,
 • a meghatalmazást,
 • saját személyazonosságát igazoló érvényes okmányát.

Kiskorú ügyfél esetén, a helyette eljáró törvényes képviselőjének be kell mutatnia

 • a saját személyazonosító igazolványát, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmányt (útlevél, kártyaformátumú vezető engedély),
 • ha személyesen csak az egyik szülő jár el, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a törvényes képviselőnek be kell mutatnia:

 • a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot,
 • a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt.

A személyes megjelenésében – egészségügyi okból – akadályozott és a Magyarországon született magyar állampolgár újszülött esetében a kérelemhez csatolni kell a kérelmező egy darab igazolványképét. Egyéb esetekben a személyazonosító igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a kérelmezőről a járási hivatal, illetve a közreműködő hatóság arcképmás felvételt készít.

Milyen iratok szükségesek érvényességi idő lejárta esetén?

Az ügyintézéskor be kell mutatni:

 • a személyazonosságot igazoló érvényes, vagy egy éven belül lejárt okmányt (vezetői engedély, útlevél, személyazonosító igazolvány)

Ha a kérelmező a fenti okmányokkal nem rendelkezik:

 • bemutathatja a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát (ha az ügyfél az anyakönyvi kivonatot nem mutatja be, akkor az eljáró hatóság hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése érdekében, ha a születést és a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték),
 • a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetében a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
Mennyi idő alatt készül el az okmány?

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – 8 nap, egyéb esetekben 20 nap.

Lehetőség van az okmány igénylésekor SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Kinek kötelező kiváltani a személyazonosító igazolványt?

Az állandó személyazonosító igazolvány kiváltására jogosult magyar állampolgár akkor köteles a személyazonosító igazolvány kiadását kérni, ha nem rendelkezik más személyazonosság igazolására alkalmas, érvényes hatósági igazolvánnyal (útlevél, kártya formátumú jogosítvány).

A bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

Mikor lehet kérni a még érvényes személyazonosító igazolvány helyett új személyazonosító igazolványt?

Érvényes személyazonosító igazolvány cseréjét a polgár akkor kezdeményezheti, ha

 • az abban tárolt vagy azon szereplő adataiban változás következett be, ide nem értve a társadalombiztosítási azonosító jelet és az adóazonosító jelet,
 • az gyártáshibás,
 • a tároló elem nem vagy hibásan tartalmazza a polgárnak vagy az igazolványnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatait, vagy
 • az érvényességi idejéből legfeljebb 60 nap van hátra,
 • a tároló elem nem működik.
  • a 65. életévét betöltött kérelmező tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány helyett határidő nélküli érvényességi idejű, tároló elemet nem tartalmazó személyazonosító igazolványt igényel,
  • a 65. életévét betöltött kérelmező határidő nélküli érvényességi idejű, tároló elemet nem tartalmazó személyazonosító igazolvány helyett tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványt igényel,
  • a személyazonosító igazolvány tároló eleme ujjnyomatot nem tartalmaz, és a polgár ujjnyomat rögzítését kéri.

A 2016. január 1-jét megelőzően kiállított, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező és állandó személyazonosító igazolványra jogosult polgár új személyazonosító igazolvány kiadását akkor is kérheti, ha annak érvényességi idejéből még több mint 60 nap van hátra.

Hová lehet utazni az állandó személyazonosító igazolvánnyal?

A személyazonosító igazolvány európai országokban úti okmányként való elfogadásával kapcsolatban összefüggő információk a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának Európára vonatkozó utazási tanácsai között találhatóak meg: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok


A személyazonosító igazolvány külképviseleti igénylésével kapcsolatban a következő linken tájékozódhat: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/allando-szemelyazonosito-igazolvany

Kiskorú részére kiállítható-e személyazonosító igazolvány?

Igen. Életkortól függetlenül a polgár köteles a személyazonosító igazolvány kiadását igényelni, ha nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal. A cselekvőképtelen kiskorú esetén a törvényes képviselője köteles biztosítani azt, hogy a kiskorú rendelkezzen személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal.

Meddig érvényes az állandó személyazonosító igazolvány?

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama, ha a jogosult

 1. a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,
 2. a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,
 3. a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-án jár le.

A 65. életévet betöltött – nem letelepedett jogállással rendelkező - jogosult kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz, érvényességi idejeként a kiállítást követő 60. év január első nap kerül feltüntetésre.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező honosított esetén az állandó személyazonosító igazolvány érvényességi idejét a magyar állampolgárság megszerzésének időpontjától kell számítani.

A letelepedett jogállású személy állandó személyazonosító igazolványa a fent meghatározott érvényességi idővel, de legfeljebb a letelepedési engedélyébe, ideiglenes letelepedési engedélyébe, nemzeti letelepedési engedélyébe, illetve EK letelepedési engedélyébe bejegyzett érvényességi idővel kerül kiállításra.

Nyílt internetes hálózati elérés rendelkezésre állása mellett bármikor, bárhonnan ellenőrizhetővé válik egy adott tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány érvényességének ellenőrzése. Mivel egy okmány érvénytelenségi oka (a vesztés mellett) lehet eltulajdonítás bejelentése is, így a szolgáltatás – figyelemmel arra, hogy annak hátterében a BM által vezetett közhiteles nyilvántartás szolgáltatja az adatokat – jelentősen hozzájárulhat a jogügyletek biztonságának erősítéséhez. A szolgáltatás elérhető a Webes Ügysegéd felületén, a https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/OkmanyErvenyessegLekerdezes.xhtml oldalon, ahol a személyazonosító igazolvány mellett a vezetői engedély és az útlevél érvényességének lekérdezésére is lehetőség nyílik.

Milyen elektronikus szolgáltatások használatára alkalmas az okmány?

Jelenleg az alábbi szolgáltatások vehetőek igénybe az új okmánnyal:

  Ügyfélkapu-regisztráció otthonról, kényelmesen: Az új igazolvánnyal otthonról, a www.ugyfelkapu.gov.hu oldalon is létre lehet hozni Ügyfélkapu fiókot. A regisztrációhoz csak az okmány számára és az egyszer használható, az okmánnyal együtt megkapott regisztrációs kódra van szükség. Az Ügyfélkapuval ezt követően számos ügyet elektronikus úton, személyes hivatali megjelenés nélkül is el lehet intézni.
  Személyazonosító igazolvány érvényességének ellenőrzése gyorsan, biztonságosan: Az új személyazonosító igazolvány érvényességét az interneten, a Webes Ügysegéd (www.nyilvantarto.hu/ugyseged/) használatával bármikor, bárhonnan ellenőrizni lehet.
  Gyorsabb, kényelmesebb határátlépés: Az új igazolvány úti okmány funkciója kényelmesebbé teszi az Európán belüli utazásokat, ugyanis minden olyan határátlépésnél felhasználható, ahol a schengeni, vagy más államközi egyezmények által szabályozott, tehát pl. zsilipkapus beléptető rendszerek üzemelnek. A zsilipkapus rendszerek használata az utazók kényelmét, a gyors határátlépést, valamint a várakozási idő rövidítését szolgálja.
  Belső rendészeti felhasználás: Az új okmány egyes rendészeti feladatokat (pl. közúti ellenőrzés) is egyszerűbbé tesz. Az igazoltatást végző rendőr egy speciális, minősített mobilalkalmazással beolvashatja az igazolványt és lekérdezheti a nyilvántartásból az ahhoz tartozó információkat, ezzel hitelesítve az igazolványon olvasható adatokat. Ezzel a hatósági személyazonosítás egyszerűbbé válik.